Asiakirjojen tilaaminen ja tarkistaminen

Tiedonsaantipyyntö itseään koskevasta asiakirjasta

Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista 11§:n 2 ja 3 momentissa säädetyin rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä (Julkisuuslaki (621/1999) 12 §. Oikeus saada tieto itseään koskevasta asiakirjasta).

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö

Hakijalla, valittajalla tai muulla jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 11 §. Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin)

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö       

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 15 art. perusteella jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Vainajan tietojen luovuttaminen

Potilaslain 13 §:n 3 momentin 5 kohdan mukaan kuolleen henkilönpotilastietoja voidaan luovuttaa vain siinä määrin kuin ne ovat välttämättömiä niitä pyytävän henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten. Tietoja pyytävällä ei ole oikeutta saada nähtäväkseen rajoituksetta vainajan potilaskertomuksia. Pyynnössä on aina mainittava käyttötarkoitus (peruste luovutukselle).

Lomakkeet palautetaan osoitteeseen: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Kirjaamo, PL 4,74100 Iisalmi

Tiedostot:
Yleisohje tietojen luovuttamisesta
Tiedonsaantipyyntö itseä koskevasta asiakirjasta -lomake (yksittäisen käynnin tiedot)
Asianosaisen tiedonsaantipyyntö -lomake 
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomake
Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi -lomake

Yhteystiedot Yhteystiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Potilastietoarkisto
PL 4
74101 Iisalmi

puh. 040 670 9671
puh. 040 712 6711
fax. (017) 272 4600

Puhelinpalvelu 
ma-to 8.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00
pe 8.00 - 11.00 ja 12.00 - 14.00

Sähköposti:
potilastietoarkisto(at)ylasavonsote.fi
Salassa pidettäviä tietoja
sisältäviä asiakirjoja ei tule
toimittaa sähköpostitse.