Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Terveydenhuollon asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Potilaan asemasta ja oikeuksista säädetyn lain nojalla potilaalla on:

 • oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun kunnioittaen hänen itsemääräämisoikeuttaan, ihmisarvoa, yksityisyyttä ja vakaumustaan
 • oikeus terveydentilan edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon, asialliseen tutkimukseen ja oikeaan hoitopaikkaan
 • oikeus kieltäytyä tutkimuksesta tai hoidosta
 • oikeus tarpeelliseen tiedonsaantiin ymmärrettävässä muodossa koko hoidon ajan, tarvittaessa järjestettävä tulkkaus
 • oikeus saada tietää hoitoon jonottamisen syy ja kesto
 • oikeus saada tarvittaessa tutkimusta, hoitoa, lääkinnällistä kuntoutusta koskeva tai muu vastaava suunnitelma
 • oikeus saada ja tarkastaa häntä itseään koskevia tietoja ja tarvittaessa pyytää oikaisemaan ne
 • oikeus asiakirjasalaisuuteen ja työntekijöiden vaitioloon
 • oikeus sopia hoitotavasta mahdollisuuksien mukaan.
 • oikeus tulla kuulluksi alaikäisenäkin
 • oikeus tehdä muistutus hoidostaan tai kohtelustaan hoitoyksikön johtavalle viranhaltijalle
 • velvollisuus antaa terveydenhuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat tiedot.

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan asiakkaalla on:
 
 • oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää.
 • oikeus saada selvitys toimenpidevaihtoehdoista.
 • oikeus saada toivomuksensa, mielipiteensä, etunsa ja yksilölliset tarpeensa huomioon otetuiksi sosiaalihuollon toteutuksessa
 • oikeus saada ymmärrettävällä tavalla selvitys palvelu- ja toimenpidevaihtoehdoista sekä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan
 • oikeus saada päätös, sopimus ja/tai suunnitelma sosiaalihuollon järjestämisestä
 • oikeus saada ja tarkastaa häntä itseään koskevia tietoja ja tarvittaessa pyytää oikaisemaan ne
 • oikeus asiakirjasalaisuuteen ja sosiaalihuollon työntekijöiden vaitioloon
 • oikeus tehdä muistutus huonosta palvelusta ja kohtelusta
 • velvollisuus antaa sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat tiedot.

Sosiaaliasiamies ja potilasasiamies neuvovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita heidän oikeuksissaan ja avustaa tarvittaessa.

Tiedostot:
Muistutus
Opas potilaan oikeuksiin

Yhteystiedot Yhteystiedot

Potilasasiamies    

Raija Autio   

Puhelinajat maanantai ja tiistai

klo 8.30 - 10.00
puh. 040 712 1045

Tapaamiset ajanvarauksella

Käyntiosoite:
Iisalmen sairaala, 2. kerros
Riistakatu 21
74100 Iisalmi

Postiosoite:
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
PL 4, 74101 Iisalmi

Yhteystiedot Yhteystiedot

Sosiaaliasiamiehet
Maija-Kaisa Sointula
Sanna Saarinen

ti-to klo 10-13
puh. 050 341 5244
e-mail: sosiaaliasiamies@merikratos.fi

Postiosoite: Merikratos Oy/sosiaaliasiamies, Ruissalontie 11 b, 20200 Turku