Sisältöjulkaisija Sisältöjulkaisija

Palaa sivulle
Takaisin

Ikäihmisten palvelut/Kotona asumista tukevat palvelut/Kotihoidon palveluseteli

Kotihoidon palveluseteli

Kotihoidon hoiva- ja tukipalvelua voidaan tarvittaessa järjestää myös palvelusetelillä ostamalla palvelu yksityiseltä yrittäjältä. Palveluseteli on henkilökohtainen ja sillä voi ostaa vain hoito- ja palvelusuunni-telmassa sovittuja palveluja.

Palvelusetelillä kuntayhtymä maksaa osan asiakkaan yksityiseltä palveluntuottajalta hankkimasta palve-lusta.
Palveluseteleitä on mahdollista saada seuraaviin palveluihin:

  • tilapäinen kotihoito
  • tilapäinen kotisairaanhoito
  • säännöllinen kotihoito
  • omaishoitajan lakisääteisiin vapaapäiviin
  • sotainvalidien tukipalveluihin
  • rintamaveteraanien kotiin vietäviin avopalveluihin.


Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen

Kotihoidon palvelusetelin myöntäminen perustuu palvelutarpeen arviointiin ja Ylä-Savon SOTE kuntayh-tymän hyväksymiin palveluun pääsyn myöntämisperusteisiin.
Asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka perusteella palvelut järjestetään. Palvelusetelin käyttö on asiakkaalle vapaaehtoista ja halutessaan asiakas voi valita kuntayhtymän palvelun. Asiakkaalla ei ole ehdotonta oikeutta saada palveluseteliä; kuntayhtymä voi vaihtoehtoisesti järjestää palvelun omana toimintana tai ostopalveluna. Kotihoidon palvelusetelejä myönnetään siihen varattujen määrärahojen mu-kaisesti.

Palvelusetelillä asiakas voi ostaa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vahvistamilta palvelusetelituottajilta.
Ajan-tasaiset tiedot löytyvät Palveluseteli.fi sivustolta.

Lisätietoja kotihoidon palvelusetelistä saat asiakasneuvonta OHJURIsta sekä omaishoidon palvelusetelistä palveluohjaajilta.

 

Tiedostot:

Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja (yht.hal. 12.3.2018 §56)
Säännöllisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi hyväksymisperusteet