Hallinto ja päätöksenteko

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, johon jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat jäsenet. Valtuuston alaisena kuntayhtymää johtaa hallitus.

Kuntayhtymän hallinto vastaa strategisesta suunnittelusta ja pidemmän aikavälin kehittämislinjausten valmistelusta. Siinä keskeisiä asiakirjoja ovat yhtymän strategia ja asetuksen edellyttämä järjestämissuunnitelma. Hallinto käy palvelusopimusneuvottelut jäsenkuntien kanssa ja vastaa taloussuunnitelman valmistelusta ja suunnitelman toteutumisen seurannasta. Lisäksi hallinto vastaa kuntayhtymän suunnittelu-, ohjaus- ja seurantajärjestelmistä ja niiden kehittämisestä.

Hallinto ohjaa, koordinoi ja sovittaa yhteen yhtymän vastuu- ja tehtäväalueiden toimintaa ja tukee niitä sekä huolehtii kuntayhtymän ja sen yksiköiden edunvalvonnasta ja konserniohjauksesta. Hallinto vastaa myös kuntayhtymän päätöksenteon valmistelusta ja keskitettyjen viranomais- ja hallintotoimien hoitamisesta. Tavoitteena on tukea kaikkia kuntayhtymän toimielimiä ja vastuualueita toiminnan tehokkuuden, taloudellisuuden ja tuottavuuden kehittämisessä. Rakennettaessa uutta organisaatiota painopisteenä on sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen.