Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulaissa määritelty palvelu, johon on subjektiivinen oikeus sellaisella vaikeavammaisella henkilöllä, joka pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti tarvitsee toisen henkilön apua tavanomaisissa elämäntoiminnoissa. Henkilökohtainen apu on vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vammansa tai sairautensa vuoksi kokonaan tai osin itse selviä.

Henkilökohtainen avustaja auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan hänen omia valintojaan

  • päivittäisissä toimissa
  • työssä ja opiskelussa
  • harrastuksissa
  • yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja
  • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Henkilökohtaisen avun ulkopuolelle rajautuvat sellaiset avun tarpeet, jotka ovat luonteeltaan pääosin hoivaa, hoitoa tai valvontaa. Henkilökohtaista apua ei myöskään ole mahdollista saada, mikäli avun tarve johtuu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Lisäksi henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä tarvitsemansa avun sisältö ja toteutustapa.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä henkilökohtaista apua järjestetään kuntayhtymän omana toimintana sekä työnantajamallilla. Työnantajamallissa vaikeavammainen henkilö toimii avustajansa työnantajana kuntayhtymän vastatessa palkanmaksusta sekä työnantajan lakisääteisistä maksuista ja korvauksista. 1.6.2019 alkaen henkilökohtaista apua järjestetään myös palvelusetelillä. Lisätietoa palvelusetelistä: Palveluseteli

Henkilökohtaista apua voi hakea vammaispalveluhakemuksella. Henkilökohtaisen avun tarpeen arvioinnin yhteydessä asiakkaalle laaditaan aina vammaispalvelulain mukainen palvelusuunnitelma. Sosiaalityöntekijä tekee päätöksen henkilökohtaisesta avusta perustuen asiakkaan yksilölliseen palvelusuunnitelmaan.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän henkilökohtainen avun työantajamalliin kuuluva palkanmaksu siirtyi 1.1.2020 alkaen SuoraTyö Oy:n Sijaismaksatuspalvelulle. Muutoksen taustalla on sähköisten palveluiden käyttöönotto, jolla parannetaan palkanmaksuprosessin luotettavuutta ja työantajan itsenäistä toimintamahdollisuutta. Muutoksen myötä henkilökohtaisen avun palkkatiedot siirtyvät viivytyksettä tulorekisteriin.

 

Tiedostot:
Vammaispalveluhakemus (päivitetty 2017)

Ilmoitus työtunneista 

Työsopimus

Työsopimuslomakkeen täyttöohje

Ilmoitus palvelussuhteen päättymisestä

 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Puhelintunti
ma - pe klo 12 - 13

Yhteystiedot löytyy Vammaspalvelut otsikon alta

Käyntiosoite:
Iisalmen sosiaalikeskus
Vammaispalvelut
Virrankatu 2, 2 krs.
74100 Iisalmi