Jätevesijärjestelmän hankkiminen

1. Selvitä, täyttääkö kiinteistön nykyinen jätevesijärjestelmä asetuksen vaatimukset. Mikäli olet epävarma siitä, täyttääkö jätevesijärjestelmä asetuksen vaatimukset, voit ottaa yhteyttä kuntien rakennustarkastajaan tai ympäristönsuojelutarkastajaan. Lisätietoa löydät myös ympäristöhallinnon internetsivuilta.  
2. Jos jätevesijärjestelmä ei täytä vaatimuksia, teetä suunnitelma asiantuntevalla suunnittelijalla. Suunnitelma on tarpeen, sillä yksi ja sama järjestelmä ei sovi kaikkiin kohteisiin; muun muassa vesistön läheisyys, maaston muodot sekä maaperän laatu vaikuttavat järjestelmän valintaan. Tietoa alueen suunnittelijoista saat esimerkiksi paikkakuntasi rakennusvalvonnasta tai ympäristönsuojelutarkastajalta. Ennen kuin varaat suunnittelijan, kannattaa selvittää naapurien halukkuutta yhteiseen jätevesijärjestelmään. Mikäli yhteiseen järjestelmään ei ole mahdollisuutta tai halukkuutta, suunnittelija suunnittelee kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän.
3. Kun suunnitelma on tehty, voit hakea tarvittavaa lupaa kuntasi rakennusvalvonnasta. Hakemusta varten sinun tulee toimittaa rakennusvalvontaan suunnitelma sekä hakemus (,jonka saat kunnasta).
4. Kun lupa järjestelmälle on saatu, voit siirtyä asennukseen hyväksytyn suunnitelman mukaan.
5. Käytä ja huolla järjestelmää jätevesijärjestelmän mukana tulleiden ohjeiden mukaisesti.

Jätevesiasioista ympäristönsuojelun tehtäväalueella vastaavat ympäristösuojelutarkastajat Maarit Walta (Iisalmi, Sonkajärvi),  ympäristönsuojelutarkastaja Veera Kajanus (Kiuruvesi, Vieremä) ja ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Hujanen (Pielavesi).

Jätevesiselvitys
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 157 §:n mukaan kunnan viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla sijaitsevien kiinteistöjen talousjätevesien käsittelystä tulee olla selvitys. Selvitys tulee olla myös kiinteistöistä, joissa ei ole vesikäymälää. Täytetty lomake on säilytettävä kiinteistöllä.

Jätevesisuunnitelma
Kiinteistön jätevesijärjestelmän rakentamisesta on tehtävä suunnitelma ja liitettävä se rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen rakennettaessa uusi asuinrakennus tai kesämokki. Vastaavasti vanhaa kiinteistöä korjattaessa on tarvittessa tehtävä vastaava suunnitelma. Suunnitelman hyväksyy kunnan rakennustarkastaja, jolta saa myös ohjeet suunnitelman teettämiseen. Lisätietoa kiinteistön jätevesien käsittelystä löytyy ympäristöhallinnon sivuilta.

Käyttö- ja huolto-ohjeet
Kiinteistöjen jätevesijärjestelmän hoitoa varten on laadittava käyttö-ja huolto-ohjeet. Ohjeet on säilytettävä kiinteistöllä ja järjestelmää on huollettava ohjeiden mukaisesti.

Vaihtoehtona kuivakäymälä
Lisätietoja kuivakäymälöistä löydät esimerkiksi Käymäläseura Huussi ry:n internetsivuilta tai ympäristöhallinnon internetsivuilta.

Sakokaivolietteen käsittely
Kunnan on jätelain 10§:n mukaan järjestettävä asumisessa syntyvän jätteen kuljettaminen pois kiinteistöltä. Tämä voi tapahtua joko kunnan omana toimintana tai muuta yhteisöä taikka yksityistä yrittäjää hyödyntämällä. Jätteellä tarkoitetaan myös saostus- ja umpikaivolietettä, joka syntyy vakinaisessa- ja vapaa-ajan asunnossa sekä maatilan asuinrakennuksessa. Useimmiten loka-auto vie lietteen kunnan jätevedenpuhdistamolle, jossa se käsitellään edelleen. Lisätietoja tyhjentäjistä saat Ylä-Savon jätehuoltolautakunnasta. 
 
Jätevesijärjestelmästä syntyvää sako-ja umpikaivolietettä ei saa sellaisenaan levittää pellolle hygieniariskin takia. Oman kiinteistön lietettä saa kuitenkin levittää omille pelloille, kun se käsitellään asianmukaisesti. Tällöin lieteestä ei aiheudu enää terveys-, ympäristö- ja hajuhaittoja. Tämän voi tehdä esimerkiksi kalkkistabiloinnilla, joka tapahtuu yksinkertaisesti lisäämällä lietteeseen tarvittava määrä sammutettua kalkkia. Yhteen jätevesikuutioon tarvitaan noin 8,5-13 kg kalkkia. Stabilointi on riittävää, kun kalkin avulla lietteen pH on nostettu yli 12, vähintään kahdeksi tunniksi yksittäisessä sakokaivossa. Happamuus pitää mitata joko pH-liuskalla -tai mittarilla.

Tiedostot:
Jätevesiselvitys pdf, täytettävä pdf

Yhteystiedot Yhteystiedot

Ympäristönsuojelutarkastajat:
Iisalmi ja Sonkajärvi
Maarit Walta
puh. 0400 144 453

Kiuruvesi ja Vieremä
Veera Kajanus
puh. 040 568 2619

Pielavesi
Tiina Hujanen
puh. 0400 173 345