Kotona asumista tukevat palvelut

Kotona asumista tukevat palvelut -sivuille on koottu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän tarjoamia palveluita, joilla pyritään tukemaan ikäihmisten kotona asumista.

Näitä palveluita ovat muun muassa ateria-, kylvetys-, turva- ja kuntoutuspalvelut sekä päivätoiminta ikäihmisille. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua yli 65-vuotiaille, joilla on vamman tai sairauden mukanaan tuomaa liikuntarajoitteisuutta, on mahdollista anoa asioimis- ja virkistyskäyttöön.

Ikäihmisten ja vammaisten matkustamista helpottavat oman kunnan palveluliikenteen esteettömät bussit, Pali-autot. Lue lisää oman kuntasi internetsivuilta, josta löytyy myös tietoa asunnon muutostöistä.

Siivous- ja asiointi-, talonmies- ja kauppapalvelut ovat itse kustannettavia palveluita. Asiakasneuvonta OHJURI ohjaa näiden palveluiden hakemisessa.

Kotihoito

Kotihoito tarjoaa henkilökohtaisia hoito- ja hoivapalveluita, jotka tukevat kotona asumista. Kotihoitoa voi saada ikäihminen tai pitkäaikaissairas, joka ei selviydy kotona ilman hoitoa ja huolenpitoa. Hänen avun tarpeensa on säännöllistä ja päivittäistä. Kotihoitoa toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstö yhteistyössä omaisten kanssa. Palveluiden myöntäminen perustuu yksilölliseen ja moniammatilliseen palvelutarpeen arviointiin. Avun tarpeen ollessa vähäistä asiakas ohjataan yksityisen palveluntuottajan tai kolmannen sektorin palveluihin.

Kotihoito käynnistyy arviointijaksolla, jonka aikana asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmassa huomioidaan asiakkaan omat voimavarat, omaisten osallistuminen hoitoon ja kotihoidon palvelut.

Kotihoidon henkilöstö ylläpitää ja tukee asiakkaan omatoimisuutta ja arvioi asiakkaan palveluntarvetta säännöllisesti yhdessä asiakkaan kanssa jokaisella kotikäynnillä hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.

Kotihoidon maksu

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja asetusten mukaan. Maksu määräytyy palvelun määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan. Maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisen kustannuksia.

Lisätietoja kotihoidon palveluista ja palvelutarpeen arvioinnista saat Ohjurista.

Kotihoito - palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet pdf (Yhall 20.2.2018 §41)

Kotihoito - omavalvontasuunnitelma

Tilapäinen kotisairaanhoito

Kotisairaanhoitoa tuotetaan osana kotihoidon palveluita tai tilapäisenä kotisairaanhoitona. Tilapäisen kotisairaanhoidon tarpeesta voi olla yhteydessä oman alueen kotihoitoon.

Kotisairaanhoito on tarkoitettu henkilöille, jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveyden- ja sairaanhoidon palveluja. Sairaanhoitajan käynnit asiakkaan luona ovat pääasiassa säännöllisiä hoitosuunnitelmaan perustuvia haavanhoitoja, lääkehoidon toteutusta ja seurantaa, kivun hoitoa ja saattohoitoa.

Tilapäisestä kotisairaanhoidosta peritään aina asiakasmaksu.

Kotihoidon hoiva- ja tukipalvelua voidaan tarvittaessa järjestää myös ostamalla palvelu yksityiseltä yrittäjältä. Palvelusetelillä kuntayhtymä maksaa osan asiakkaan yksityiseltä palveluntuottajan hankkimasta palvelusta. Lue lisää kotihoidon palvelusetelistä.
 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Asiakasneuvonta OHJURI
puh. 040-712 1190

ma-ke ja pe klo 9-15        Satamakatu 10-12 (Torikulma), 74100 Iisalmi
to klo 9-14                        Satamakatu 10-12 (Torikulma), 74100 Iisalmi 

--