Kuljetus- ja saattajapalvelut

Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut ja saattajapalvelu

Kuljetuspalvelua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa eikä sen vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalvelut on järjestettävä siten, että vammaisilla henkilöillä on samankaltaiset ja yhdenvertaiset oikeudet liikkua kuin muillakin yhteiskunnan jäsenillä. Kuljetuspalveluilla turvataan vaikeimmin vammaisille henkilöille kohtuulliset liikkumismahdollisuudet samoin kustannuksin kuin muille kansalaisille. Asiakas maksaa kuljetuspalvelumatkastaan omavastuuosuuden, jonka suuruus määräytyy joukkoliikenteen taksojen mukaan. Yksittäisen matkan omavastuu on joukkoliikenteen matkan pituuden mukainen maksu.

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluina järjestetään jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset, joita ovat työssä käymisestä ja opiskelusta aiheutuvat kuljetukset sekä asioimiseen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen liittyvät kuljetukset. Palvelun piiriin eivät kuulu terveydenhuollon matkat, joihin voi hakea korvausta KELAlta. Jokapäiväiseen elämään kuuluviksi kuljetuksiksi katsotaan vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvat tai lähikuntiin ulottuvat kuljetukset. Lähikunnilla tarkoitetaan asuinkunnan maantieteellisiä rajakuntia.

Vammaispalvelulain mukaan kuljetuspalveluun tulee tarvittaessa sisältyä myös saattajapalvelu, minkä tarkoituksena on mahdollistaa kuljetuspalvelun käyttö. Mikäli kuljetuspalveluasiakkaalle on myönnetty myös saattajapalvelu, voi asiakkaan mukana tällöin kulkea maksutta yksi henkilö saattajana/avustajana, joka ei itse ole kuljetuspalvelun saaja. Asiakas vastaa itse saattajan hankkimisesta. Saattajapalvelu myönnetään henkilölle, joka tarvitsee avustamista välittömästi ennen matkaa, matkan aikana ja välittömästi matkan jälkeen niin paljon, että taksin kuljettajan antama apu ei ole riittävä.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä järjestää vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut taksikuljetuksena, yhteiskuljetuksena ja PALI-palveluliikenne kuljetuksena.

Kuljetuspalvelua haetaan vammaispalveluista kuljetuspalveluhakemuksella. Kuljetuspalvelujen tarpeen arvioinnista ja palvelun myöntämisestä vastaa vammaispalvelujen palveluohjaaja.

Kehitysvammaisten erityishuollon kuljetukset

Kehitysvammalain mukaista erityishuoltoa saavalla henkilöllä on oikeus saada maksutta ja ilman omavastuuosuuksia kuljetukset, jotka ovat hänelle erityishuollon saamiseksi välttämättömiä. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä vastaa näiden kuljetusten järjestämisestä ja niistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kehitysvammaisten erityishuollon asiakkuudessa oleville henkilöille. Erityishuollon kuljetuksiin eivät kuulu koulukuljetukset eivätkä opintoihin liittyvät kuljetukset. Koulukuljetukset järjestetään kuntien perusopetuksen kautta. Perusopetuksen jälkeisiin opintoihin liittyviin koulukuljetuksiin opiskelija voi hakea KELAn koulumatkatukea tai toissijaisesti opiskelumatkat voidaan järjestää vammaispalvelulain mukaisina kuljetuksina.

Tiedostot:

Kuljetuspalveluhakemus (päivitetty 2017)
Kuljetuspalvelun palautelomake
Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen soveltamisohjeet 1.11.2015 alkaen (Yhall 27.10215 § 184)

Yhteystiedot Yhteystiedot

Puhelintunti
ma - pe klo 12 - 13

Yhteystiedot löytyy Vammaspalvelut otsikon alta

Käyntiosoite:
Iisalmen sosiaalikeskus
Vammaispalvelut
Virrankatu 2, 2 krs.
74100 Iisalmi