Lastensuojeluilmoituksen tekeminen

Lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Sen korostamiseksi lastensuojelulaissa on määritelty ilmoitusvelvollisuus lapsesta, joka voi huonosti.

Lain mukaan lastensuojeluilmoitus tulee tehdä lapsesta, jonka

 • hoidon ja huolenpidon tarve
 • kehitystä vaarantavat olosuhteet tai
 • oma käyttäytyminen edellyttävät lastensuojelutarpeen selvittämistä.

Huolta voivat aiheuttaa esimerkiksi seuraavat asiat:

 • vanhemmilla on lapsen tai nuoren hoitoon ja kasvatukseen liittyviä vaikeuksia
 • lapsi näyttää huonosti hoidetulta
 • lapsi itkee jatkuvasti tai oireilee muuten
 • lapsen huolenpito on puutteellista, esimerkiksi lapsi on yksinään ulkona iltamyöhään
 • perheessä on väkivaltaa
 • päihteidenkäyttö
 • muita kriisejä
 • tarve ohjaukseen ja neuvontaan.

Lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus on seuraavilla tahoilla: sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen, rikosseuraamuslaitoksen, palo- ja pelastustoimen, sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän,  seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan, turvapaikanhakijoiden vastaanottotoimintaa harjoittavan yksikön, hätäkeskustoimintaa harjoittavan yksikön sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa tai luottamustoimissa olevat henkilöt tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat henkilöt sekä kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä (Lastensuojelulaki 25 §).

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä myös yksityinen henkilö, joka voi tehdä ilmoituksen myös nimettömänä.

Miten otan yhteyttä lastensuojeluun?

Virka-aikana voit ottaa yhteyttä oman alueen  (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä) lastensuojelun sosiaalityöntekijään.
Virka-ajan ulkopuolella voit ottaa yhteyttä Ylä-Savon sosiaalipäivystykseen.

Tiedostot:
Lastensuojeluilmoituslomake

Yhteystiedot Yhteystiedot

Lastensuojelun päivystys
Iisalmen alue
ma - pe klo 8-15.30
puh. 040 543 4935
Muut kunnat
ks. alla
sosiaalityöntekijät

Sosiaalipäivystys
Ylä-Savon kunnissa

Ohjaus ja neuvonta
Hätäkeskus puh. 112

Lastensuojelun
sosiaalityöntekijät

Puhelintunti
ma-pe klo 12 - 13

Iisalmi
1. - 8. -päivinä syntyneet asiakkaat*
puh. 040 830 4352
9. - 15. -päivinä syntyneet asiakkaat*
puh. 040 830 4351
16.-23. -päivinä syntyneet asiakkaat*
puh. 040 830 2754
24.-31. -päivinä syntyneet asiakkaat*
puh. 040 830 4355

*) lapsen huoltajan syntymäpäivä
( = kahden vanhemman perheessä
lapsen isän syntymäpäivä tai
yksinhuoltajaperheessä lapsen
huoltajan syntymäpäivä.
Lapsen huoltajien asuessa
eri osoitteissa lapsen
lähihuoltajan syntymäpäivä)

Kiuruvesi
puh. 040 517 5236
puh. 040 356 3641

Sonkajärvi
puh. 040 034 4248

Vieremä
puh. 040 594 9078