​Oikeus nähdä omat potilas-/asiakastiedot

Julkisuuslain 12 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto siitä, mitä häntä itseään koskevia tietoja sisältyy viranomaisen asiakirjaan. Julkisuuslaissa sääntelyn lähtökohta on, että suullinen pyyntö saada itseä koskevat tiedot riittää, pyytäjän on kuitenkin osoitettava henkilöllisyytensä. Tiedon pyytäjää on avustettava yksilöimään asiakirjat, joita hänen pyyntönsä koskee.

Potilaan oikeus saada itseään koskevat tiedot potilasasiakirjoista perustuu henkilötietolain 26 §:ään tai julkisuuslain 12 §:n perusteella.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot ovat salassa pidettäviä. Hoidon toteuttamiseksi asiakas- ja potilastiedoista pidetään henkilötietorekisteriä.

Henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ja tietojärjestelmiä käytetään asiakas- ja potilassuhteen hoitamiseen vain työtehtävien edellyttämässä laajuudessa. Tietojärjestelmien käyttäjien käyttöoikeudet on määritelty työtehtävien mukaan. Tietosuojan toteutumista valvotaan säännöllisesti.

Potilas- ja asiakasasiakirjat