Opinnäytetyöt

Opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä opinnäytetyö tai projektityö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle. Alla on esitetty aiheita, joista toivotaan tehtävän tutkimusta tai projektitöitä. Opiskelija voi tehdä opinnäyte- tai projektityön myös muusta itseään kiinnostavasta aiheesta. 

Jos sinua kiinnostaa opinnäyte- tai projektityön tekeminen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä, ota yhteyttä opiskelijaohjauksen koordinaattoriin (anna-liisa.janatuinen@ylasavonsote.fi, 040 712 6948) tai sen yksikön esimieheen, jossa haluat tehdä työsi. 

Opinnäytetyön ja tutkimuksen tekemiseen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä tarvitset tutkimus- ja opinnäytetyöluvan vastuualuejohtajalta. Lupa haetaan Tutkimus- ja opinnäytelupahakemuslomakkeella siinä vaiheessa, kun tutkimus-/opinnäytetyösuunnitelma on valmis ja ohjaajan hyväksymä. Lomakkeessa tulee olla kuntayhtymästä nimetyn tutkimus- / opinnäytetyön ohjaajan tai yhdyshenkilön puolto.

Hakulomake liitteenään tutkimussuunnitelma ja tarvittaessa tutkimuseettisen toimikunnan lupa lähetetään kirjaamoon osoitteella Ylä-Savon SOTE Ky, Kirjaamo, PL 4 74101 Iisalmi. Hakemus käsitellään 30 vuorokauden kuluessa.

 

 

Opinnäytetyöaiheita/projektityöaiheita Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä

Aihe-ehdotukset teemoittain:

Potilas-asiakasturvallisuus 
Riskiarvioinnit (kokemukset yksiköissä ja niiden hyödyntäminen)
Kaatumisen ehkäisy
- mm. kotihoito ja asumispalvelut  
- vuodeosastojen IKINÄ-malli (mm. kokemukset)
- FRAT-kysely potilaille/asiakkaille sekä tietojen hyödyntäminen
Kotiuttamisen ja jatkohoitoon siirtymisen tarkistuslistan käyttö
HaiPro-potilasturvallisuusohjelman käyttö (asenteet, käyttötavat, hyöty)
Potilasturvallisuuden toteutuminen työyksiköissä 
Infektiorekisteri ja sen käyttö
Lääkehoidon vaaratapahtumat eri yksiköissä
 
Potilas-asiakasohjaus 
Potilaan kotiutusprosessiin liittyvä palveluohjaus
Potilaan/asiakkaan neuvonta ja ohjausprosessi (laatu)
Hoitajan ohjaustaidot potilaan/asiakkaan ohjauksessa
 
Kuntoutus/kuntouttava työ
Kuntouttava työote (tarpeet, haasteet, toteutuminen)
- eri yksiköissä
Psykiatrisen potilaan kuntoutus
Toimintakykyä ylläpitävän/edistävän toimintatavan toteutuminen
- potilaan/hoitajan näkökulma – miten ymmärretään?
- dementoituneen hoidossa/hoivassa
 
Kokemuksia kehitysvammaisten siirtymisestä tuettuun asumiseen 
- kehitysvammaisten, omaisten ja lähityöntekijöiden kokemuksia 
 
 
Hoito-/hoivatyö
 
Hoitotyön systemaattinen kirjaaminen 
Kotiutusprosessi
Ravitsemus hyvän hoidon osana
Ikäihmisten viikon järjestäminen (projektityö)
 
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien asukkaiden viriketoiminnan
kehittäminen/ elämän sisällön rikastuttaminen 
 
Potilaan tukeminen
- esim. kotona selviytymiseen osastolta kotiutumisen jälkeen
 
Perhetyö 
Neuvolatiimin toiminta 
- kokemuksia asiakkaan, työntekijän, sidosryhmien, organisaation näkökulma
Laajat terveystarkastukset perheen kokemana
 
Mielenterveys- ja päihdetyö 
Sairaalan ja avohoidon välinen yhteistyö
Päihderyhmät
Pakkotoimien vähentäminen
Psykiatrisen potilaan kuntoutus
Depressiohoitajamalli Iisalmessa
Työterveyshuoltojen kanssa tehtävä yhteistyö potilaan hoidossa ja kuntoutuksessa
Pitkäaikaispotilaan hoidon siirtäminen perusterveydenhuoltoon
 
Vastaanottotyö
Hoidon tarpeen arviointi
- Hoidon tarpeen arviointi ajanvarauksen perustana 
 
Omahoito 
Omahoitopisteet (mm. kokemukset)
Ylä-Savon SOTE.fi omahoidon tukena/sähköinen asiointi 
Ryhmätoiminnan kehittäminen: ryhmätoiminnan vaikutus
omahoidon toteuttamiseen
Omakannan käyttö, miten sen käyttö koetaan, vaikuttavuus
Hyvinvointiteknologia/ikäteknologia
- esim. projektiopintoina kartoitus, millaista teknologiaa 
käytetään kotona ja mitä voisi käyttää
 
Hoidon laatu 
Potilaiden kokemukset saamastaan hoidosta
- mm. akuuttivastaanotot ja nuorten mielenterveystyö
Hematologisten potilaiden asiakaspalaute
Asiakasraadin merkitys toiminnan kehittämisessä
- raadin jäsenten näkökulma   
Omavalvonta (Valviran määräys 6/2014) 
- asiakas- ja henkilöstökyselyt hoidon laadusta ja muusta omavalvontaan sisältyvästä
 
Hoitotyön kirjaaminen
 - esim. kirjaamisen laatu
 
Opiskelijaohjaus 
Ulkomaalaisten opiskelijoiden käytännön harjoittelujakson kehittäminen 
Opiskelijoiden käytännön harjoittelun arviointien kehittäminen
Opiskelijoiden ohjauksen kehittämien 
Opiskelijoiden perehdytys (mm. kokemukset, toteutuminen, sisältö)
Internetin opiskelija - info
CLES-opiskelijapalautteiden hyödyntäminen
 
Tiedostot: