Sosiaalityö ja palveluohjaus

Sosiaalityöntekijät

Sosiaalityöntekijät toimivat seudullisesti kaikissa kuntayhtymän kunnissa asiakkaiden jakautuessa elämänkaarimallin mukaisesti. Sosiaalityöntekijä vastaa vammaispalvelujen tarpeessa olevan asiakkaan palvelutarpeen arvioinnista sekä asiakkaan tarvitsemien palvelujen kokonaisuuden suunnittelusta. Sosiaalityöntekijä vastaa asiakkaan oikeusturvan kannalta merkittävien palvelujen sekä laajojen tukitoimien myöntämisestä.

Sairaalan sosiaalityötekijä

Sairaalan sosiaalityöntekijä työskentelee Iisalmen sairaalassa ja Iisalmen terveyskeskuksessa. Sairaalan sosiaalityöntekijä tukee ja ohjaa sairastumis- tai vammautumistilanteissa potilaita ja heidän omaisiaan. Sairaalan sosiaalityöntekijä tekee yhteistyötä terveydenhuollon moniammatillisen työryhmän kanssa potilaan hoidon ja kuntoutuksen suunnittelussa sekä koordinoi potilaan tarvitsemia palveluja yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Palveluohjaajat

Palveluohjaajat työskentelevät kuntajaon mukaisessa tehtävänjaossa tehden työparityötä sosiaalityöntekijöiden kanssa. Palveluohjaaja tukee, ohjaa ja neuvoo vammaispalvelujen asiakkuudessa olevaa asiakasta tavoitteellisessa asiakasprosessissa ja vastaa asiakkaan palvelusuunnitelman toteutumisesta ja suunnitelman päivittämisestä. Palveluohjaaja vastaa vammaispalvelujen tukitoimien järjestämisestä sekä kuljetuspalvelujen myöntämisestä.

Vammaispalvelujen hakeminen

Vammaispalveluita voi hakea vammaispalveluhakemuksella. Hakemuslomakkeita on saatavilla Iisalmen sosiaalikeskuksen aulassa sekä tulostettavissa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän verkkosivuilta. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa lääkärinlausunto, josta ilmenee hakijan sairaus tai vamma, arvio haitta-asteesta ja sen pitkäaikaisuudesta sekä kuvaus tämän hetkisestä toimintakyvystä ja mahdolliset kuntoutumisen suunnitelmat.

Palvelutarpeen arvioiminen ja palvelusuunnitelma

Hakemuksen saapumisen jälkeen vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä tai palveluohjaaja laatii palvelusuunnitelman yhdessä vaikeavammaisen henkilön kanssa hänen palvelujen ja tuen tarpeiden selvittämiseksi. Palvelusuunnitelma on kartoitus henkilön yksilöllisestä avun tarpeesta ja elämäntilanteesta kokonaisuudessaan. Vammaispalvelujen tarpeen arvioinnin yhteydessä asiakkaalle laaditaan vammaispalvelulain mukainen yksilöllinen palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelmaa ei laadita silloin, jos sen todetaan olevan ilmeisen tarpeetonta tai asiakas kieltäytyy palvelusuunnitelman laatimisesta.

Tiedostot:
Vammaispalveluhakemus (päivitetty 2017)

Yhteystiedot Yhteystiedot

Puhelintunti
ma - pe klo 12 - 13

Yhteystiedot löytyy Vammaspalvelut otsikon alta

Käyntiosoite:
Iisalmen sosiaalikeskus
Vammaispalvelut
Virrankatu 2, 2 krs.
74100 Iisalmi