Talousvesi

Ylä-Savossa suurin talousveden hankkija ja veden toimittaja on kuntien omistama tukkuvesiyhtiö Ylä-Savon Vesi Oy. Yhtiölle kuuluvat kuntien väliset siirtolinjat. Pääasiallinen jakelu tapahtuu vesilaitosten verkon kautta, kaikki liittyjät ovat kuntien vesilaitosten asiakkaita. Ylä-Savon Vesi Oy:n käytössä on 17 pohjavedenottamoa ja 10 vedenkäsittelylaitosta.l

Ylä-Savon alueella on myös vesiosuuskuntia tai yhtiöitä, joilla on oma vedenottamo. Merkittävimpiä ovat Iisalmessa Pölönmäen-, Niemisen- ja Laattamäen vesiyhtiöt, Kiuruvedellä Lapinsalon seudun-, Lahnasten-, Sulkavan seudun ja Tihilän vesiyhtiöt, Vieremällä Nissilän-, Salahminrannan-, Rotimojoen- ja Pyöreen vesiyhtiöt sekä Sonkajärvellä Luotosenkankaan - ja Jyrkän vesiyhtiöt. Vesiyhtiöt- ja osuuskunnat kartta.

Valvonta

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on säännöllisesti valvottava talousveden laatua. Talousveden laadun valvontaan sovelletaan laitoksen koosta riippuen sosiaali- ja terveysministeriön asetuksia (1352/2015 tai 401/2001). Valvontaviranomaisena toimii ympäristölautakunta. Säännöllisen valvonnan piiriin kuuluu sellaiset talousvettä käyttävät laitokset, jotka toimittavat talousvetenä käytettävää vettä vähintään 10 m3/d tai vettä käytetään vähintään 50 henkilön tarpeisiin.

Säännöllisen valvonnan piiriin kuuluville talousvettä toimittaville osuuskunnalle ja yhtiölle on laadittu jatkuvan tarkkailun valvontatutkimusohjelmat. Valvontatutkimusohjelmassa määritetään talousveden veden valvonnan tarve, näytemäärät, näytteiden ottopaikat ja tutkimussisällöt sekä näytteiden ottajat. Toimintaohjeet häiriötilanteissa sisältyvät myös ohjelmaan. Vettä toimittava laitos tekee myös käyttötarkkailusuunnitelman, jossa selvitetään raakaveden laadun seurantaa.

Terveydensuojelulain 20 §:n mukaan talousvettä toimittavan laitoksen omavalvonnan ja talousveden viranomaisvalvonnan on perustuttava veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin.  Talousvedessä ei saa olla mitään eliöitä kuten esimerkiksi bakteereita, viruksia tai loisia eikä haitallisia  aineita sellaisina määrinä, että niistä voisi aiheutua vaaraa ihmisten terveydelle. Talousveden laatua tutkitaan sitä tiheämmin, mitä enemmän laitos toimittaa vettä tai vedenjakelualueella käytetään vettä.

Ympäristöterveystarkastaja seuraa vesilaitosten valvontatutkimusohjelmien toteutumista. Viranomaisvalvonnan tarkoituksena on todentaa, että talousveden laatu on säädösten mukaista eikä aiheuta terveyshaittaa. Tarkastaja ottaa myös vesinäytteitä, joilla laitosten oman valvonnnan luotettavuutta testataan. Pienten vesiyhtymien ja yksityisten kaivojen vedenlaatua valvotaan ensisijaiseti veden käyttäjien yhteydenottojen perusteella.

Talousveden laatu

Talousvettä toimittavan laitoksen tulee antaa käyttäjilleen toimittamansa veden laatutiedot. Jos talousvesi ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia ja vedestä voi aiheutua haittaa terveydelle, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on yhdessä vettä toimittavan laitoksen tai veden käyttäjän kanssa selvitettävä, mistä veden laadun häiriö johtuu. Terveydensuojeluviranomaisen on määrättävä veden toimittaja korjaamaan tilanne pikaisesti ja annettava veden käyttäjille ohjeet siitä, miten terveyshaitta voidaan ehkäistä.

Talousveden saastumistilanteissa ympäristöterveydenhuolto vastaa tilannejohtamisesta ja antaa terveyshaittojen ehkäisemiseen tai välttämiseen liittyvät ohjeet ja määräykset. Laitos vastaa tilannejohtamisesta silloin, kun kyse on veden käsittely- tai jakeluhäiriöstä.

Toimintaohjeet epäiltäessä talousveden laatuhäiriötä

Veden jakeluhäiriössä ja tavanomaisissa verkostoveden laatuun liittyvissä kysymyksissä kuten veden väri, sameus, haju, maku ja kovuus, ottakaa ensisijaisesti yhteyttä vettä toimittavaan laitokseen/kuntasi vedenjakelusta vastaavaan tahoon. Veden saastumisepäilyssä, häiriö voi aiheuttaa terveyshaittaa, ottakaa yhteyttä talousvettä toimittavaan laitokseen (Ylä-Savon Vesi Oy yhteystiedot ja Iisalmen Vesi yhteystiedot) ja ympäristöterveystarkastajaan (kts. yhteystiedot alla).

Yksityisen kaivoveden tutkituttaminen

Ylä-Savossa ei ole vesilaboratoriota, mutta yksityishenkilöt voivat tuoda vesinäytteet terveysvalvonnan Iisalmen tai Kiuruveden toimipisteiseen, josta näytteet lähetetään Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n laboratorioon Kuopioon.

Terveysvalvonnan toimipisteistä saa näytteenottopullot maksutta sekä neuvontaa vesiasioista. Vesinäytteet tulee toimittaa arkisin Kiuruvedelle klo 10.00 mennessä ja Iisalmeen klo 11.00 mennessä. Tutkimuslähetteet ja hintatiedot löydät Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n verkkosivuilta tai alla olevista linkeistä.

Kaivoveden laatuvaatimuksiin sovelletaan asetusta (401/2001). Kiinteistöllä sijaitseva kaivo, veden laadun seuranta ja kaivon kunto ovat kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulla. Kaivoveden laatu (rengas- tai porakaivo) kannattaa tutkituttaa kaivon valmistuttua ennen veden käyttöönottoa ja tämän jälkeen noin kolmen vuoden välein. Jos veden laadussa, kuten maussa, hajussa tai värissä havaitaan muutoksia, on veden laatu syytä tutkituttaa. Kaivoveden tutkimus-, huolto- ja ylläpitokustannuksista vastaa kaivon omistaja. 

Tietoa kaivoveden tutkimuksista
Tutkimushinnasto ja tutkimuspaketit (Savo-Kajalan Ympräistötutkimus Oy)
Kaivoveden näytteenottoohje
Opas analyysitulosten tulkintaan Talousvedet

Ohjeita kaivon puhdistamisesta

Kaivon kunto on syytä tarkastaa säännöllisin väliajoin ja aina, jos veden laadussa havaitaan muutoksia:

 • likavedet ja pintavedet eivät saa päästä kaivoon
 • renkaiden saumojen tulee olla tiiviitä, routa voi siirrellä päällimmäisiä renkaita
 • kaivon pohjalla ei saa olla sorakerroksen päällä lietettä
 • kansirakenteen tulee olla tiivis, jotta esimerkiksi hiiret tai oravat eivät pääse kaivoon,  huomioi tuuletus.

Lisätietoa kaivon puhdistamisesta löytyy ymparisto.fi -sivuilta.

Kaivon puhdistus

 • kaivo tyhjennetään, renkaat harjataan ja pohjaliete poistetaan
 • saumat tiivistetään ja pohjasoraa uusitaan
 • puhdistuksessa voidaan käyttää HTH-tuotteita, natriumhypokloriittiliuosta tai kloorikalkkijauhetta
 • kaivon annetaan täyttyä ja sen jälkeen kaadetaan desinfiointiainetta kaivon reunoja pitkin
 • desinfiointiaineen mukana on käyttö- ja annostusohje, joka ilmoittaa myös tarvittavan ainemäärän vesikuutiota kohden (esimerkiksi 80 cm läpimittaisessa kaivossa metriä kohden on vettä 1 m3)
 • desinfioidun kaivon veden annetaan seistä yksi vuorokausi, jonka jälkeen kaivo tyhjennetään
 • jos vesi ei täyttymisen jälkeen maistu desinfiointiaineelle, se voidaan ottaa käyttöön, muussa tapauksessa se on tyhjennettävä.

Rengaskaivon desinfiointiohje (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy)

Yhteystiedot Yhteystiedot

Iisalmi
Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut
Riistakatu 5 B, 3. krs, Iisalmi
PL 4, 74101 Iisalmi

Toimisto/toimialasihteeri
Helli Kauppinen
puh. 040 673 9971
fax. (017) 272 4456
ymparisto(at)ylasavonsote.fi

Ympäristöterveydenhuollon
päällikkö
Aili Heikkinen
puh. 040 014 4450

Ympäristöterveystarkastajat:
Eija Hartikainen, 0400 1444 62
Mikko Piippo, 0400 1444 61
Anne Kautiainen, 0400 1444 60
Kiuruvesi
Harjukatu 2, Kiuruvesi

Ympäristöterveystarkastaja
Lassi Huttunen
puh. 040 094 0344

Linkkejä Linkkejä

Veden laatutiedot
Iisalmen jakelualue
Kiuruveden jakelualue

Iisalmen Vesi Oy,
vikailmoitukset
puh. (017) 272 31
(päivystys)
puh. 040 067 0455
puh. 040 830 2760

Kiuruvesi
asiakaspalvelu
puh. (017) 272 9663
päivystys
puh. 040 75 0438

Sonkajärvi
vv-hoitaja
puh. 040 675 0044 
päivystys
puh. 040 017 5176

Vieremän Lämpö ja Vesi Oy
vika- ja häiriöilmoitukset
puh. 040 047 9282

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy