Sivua päivitetään

 

PALVELUSETELI ASIAKKAALLE

Palveluseteli on vaihtoehto kuntayhtymän itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle. Asiakkaan kannalta pal-velusetelin etuna on mm. valinnanvapauden lisääntyminen. Palvelusetelillä järjestettävä palvelu vastaa si-sällöltään kuntayhtymän omaa palvelua. Kuntayhtymä myöntää asiakkaalle palvelusetelin, eli käytännössä maksusitoumuksen, että asiakas voi ostaa tarvitsemansa palvelun.

Palveluseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi eikä palveluseteliä voi käyttää muuhun kuin myöntämispäätöksessä määriteltyyn tarkoitukseen. Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei voi saada kotita-lousvähennystä.

Asiakas maksaa omavastuuosuutena palveluntuottajan perimän hinnan ja palvelusetelin välisen erotuksen.

Asiakasta koskevat sosiaalihuollon asiakaslain ja potilaslain mukaiset oikeudet. Jos asiakas on palvelusete-lillä hankittavaan palveluun tyytymätön, hän voi tehdä muistutuksen sosiaali- ja terveystoimelle ja palvelun-tuottajalle. Hän voi myös vaihtaa palveluntuottajaa. Palveluun liittyvistä epäkohdista hän voi olla myös yhtey-dessä sosiaali- tai potilasasiamieheen ja/ tai tehdä kantelun valvontaviranomaisille kuten aluehallintovirano-maisille (AVI).

Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Tätä sopimussuhdetta koskeva eri-mielisyys voidaan saattaa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Palvelusetelin voimassaoloaika, käyttötarkoitus ja arvo määritellään asiakkaalle tehdyn palvelutar-peen arvioinnin perusteella.

 

Ylä-Savon Sote kuntayhtymän palvelusetelituottajat löytyvät palveluseteli.fi portaalista.

 

OHJEITA:

PALVELUSETELIN KÄYTTÖOHJE ASIAKKAALLE

Palvelusetelisopimuksen vähimmäissisältö