PALVELUSETELI ASIAKKAALLE

Palveluseteli on vaihtoehto kuntayhtymän itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle. Asiakkaan kannalta pal-velusetelin etuna on mm. valinnanvapauden lisääntyminen. Palvelusetelillä järjestettävä palvelu vastaa si-sällöltään kuntayhtymän omaa palvelua. Kuntayhtymä myöntää asiakkaalle palvelusetelin, eli käytännössä maksusitoumuksen, että asiakas voi ostaa tarvitsemansa palvelun.

Palveluseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi eikä palveluseteliä voi käyttää muuhun kuin myöntämispäätöksessä määriteltyyn tarkoitukseen. Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei voi saada kotita-lousvähennystä.

Asiakas maksaa omavastuuosuutena palveluntuottajan perimän hinnan ja palvelusetelin välisen erotuksen.

Asiakasta koskevat sosiaalihuollon asiakaslain ja potilaslain mukaiset oikeudet. Jos asiakas on palvelusete-lillä hankittavaan palveluun tyytymätön, hän voi tehdä muistutuksen sosiaali- ja terveystoimelle ja palvelun-tuottajalle. Hän voi myös vaihtaa palveluntuottajaa. Palveluun liittyvistä epäkohdista hän voi olla myös yhtey-dessä sosiaali- tai potilasasiamieheen ja/ tai tehdä kantelun valvontaviranomaisille kuten aluehallintovirano-maisille (AVI).

Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Tätä sopimussuhdetta koskeva eri-mielisyys voidaan saattaa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Palvelusetelin voimassaoloaika, käyttötarkoitus ja arvo määritellään asiakkaalle tehdyn palvelutar-peen arvioinnin perusteella.

 

Ylä-Savon Sote kuntayhtymän palvelusetelituottajat löytyvät palveluseteli.fi portaalista.

 

OHJEITA:

PALVELUSETELIN KÄYTTÖOHJE ASIAKKAALLE

Palvelusetelisopimuksen vähimmäissisältö

Yhteystiedot Yhteystiedot

Asiakasneuvonta

OHJURI
puhelin 040712 1190

avoinna:
maanantaista keskiviikkoon ja perjantaisin kello 9-15      
torstaisin kello 9-14                     
Satamakatu 10-12 (Torikulma), 74100 Iisalmi


Omaishoidon palveluohjaajat

Iisalmi
Palveluohjaaja
puhelin 040 543 4965
soittoaika maanantai-torstai kello 9 - 11/ ajanvaraus

Kiuruvesi
Palveluohjaaja
puh. 040 760 5618
soittoaika maanantai-torstai kello 9 - 11/ ajanvaraus

Sonkajärvi ja Vieremä
Palveluohjaaja
puh. 040 649 1299
soittoaika maanantai-torstai kello 9 - 11/ ajanvaraus

 

Lapsiperheiden kotipalvelu
Palveluohjaaja
puhelin 040 144 514
arkisin kello 8 - 14
yhteydenottopyyntö lomake löytyy myös lapsiperheiden sivuilta

 

Tehostettu palveluasuminen
Seudullisesti palveluvastaava (ostopalvelut)
Susanna Ålander-Lenruth
puhelin 040 747 0456
Asumispalvelujen hallinto
Meijerikatu 4, 2 kerros, 74120 Iisalmi

 

Vammaispalvelut/ henkilökohtainen apu

Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä: yli 25-vuotiaat asiakkaat
sosiaalityöntekijä
puhelin 040 594 9225

Iisalmi: yli 25-vuotiaat asiakkaat
sosiaalityöntekijä
puhelin 040 637 1298

Kaikki kunnat: alle 25-vuotiaat
sosiaalityöntekijä
puhelin 0400 313 249