Tilapäishoito

Vammaisten lasten tilapäishoito

Vammaisten lasten tilapäishoitoa järjestetään perheiden jaksamisen tukemiseksi sekä vammaisen lapsen kasvun, kehityksen ja kuntoutuksen tukemiseksi. Tilapäishoitoa järjestetään suurimmaksi osaksi säännöllisinä lyhytaikaisen perhehoidon jaksoina. Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen oman kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa. Perhehoito voidaan 1.4.2015 alkaen järjestää myös hoidettavan omassa kodissa. Perhehoitajat saavat perehdytyksen ja/tai valmennuksen perhehoitajana toimimiseen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän sosiaalityön palveluista.

Tilapäishoitona voidaan järjestää myös sijaishoitoa, joka on hoidettavan kotona tapahtuvaa hoitoa. Sijaishoitoa järjestetään pääasiassa omaishoitajan vapaiden aikaisen omaishoidettavan tarvitseman huolenpidon turvaamiseksi. Sijaishoitoa voidaan kuitenkin järjestää myös muissa tilanteissa perheen jaksamisen tukemiseksi. Sijaishoito eroaa perhehoidosta siten, että yleensä sijaishoitaja on perheen itsensä valitsema henkilö lähipiiristään. Sijaishoitajan ei kuitenkaan tarvitse olla hoidettavan omainen tai muu läheinen henkilö. Vammaispalvelujen työntekijät auttavat ja neuvovat sijaishoitajan löytämisessä. Vammaispalvelut tekee sijaishoitajan kanssa toimeksiantosopimuksen sijaishoidon järjestämiseksi.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallitus päättää vuosittain sekä vammaispalvelujen perhehoidon että sijaishoidon palkkioista ja niiden suuruudesta.

Tilapäishoitoa järjestetään osittain myös perhekodeissa ja asumispalveluyksiköissä lapsen yksilöllisen tarpeen mukaan palvelu- ja kuntoutussuunnitelmiin perustuen.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä vammaisten lasten ja heidän perheidensä tukipalveluiden järjestämisestä ja niiden tarpeen arvioimisesta vastaa alle 25-vuotiaiden asiakkaiden kanssa työskentelevä vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä, puh. 0400 313 249.

Muu lyhytaikainen hoito

Lyhytaikaista hoitoa järjestetään myös aikuisille vammaisille henkilöille. Lyhytaikaisen hoidon tarkoituksena on tukea läheistään hoitavien omaisten jaksamista sekä auttaa koko perhettä selviytymään arjessa. Yleisimmin lyhytaikaista hoitoa järjestetään omaishoitajan vapaiden ajaksi. Lyhytaikaisen hoidon järjestäminen on kuitenkin mahdollista myös muutoin perheen jaksamisen tukemiseksi. Lyhytaikaisen hoidon yhtenä tavoitteena on myös vammaisen henkilön toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Lyhytaikaista hoitoa voidaan järjestää esimerkiksi palvelukodeissa, perhehoitona, sijaishoitona hoidettavan omassa kodissa tai muussa vastaavassa henkilölle soveltuvassa paikassa.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallitus päättää vuosittain yli 18-vuotiaiden erityisryhmien perhehoidon sekä vammaispalvelujen sijaishoidon palkkioista ja niiden suuruudesta. Perhehoito ja sijaishoito järjestetään toimeksiantosopimuksin, jotka vammaispalvelut tekee perhehoitajien ja sijaishoitajien kanssa. Perhehoidon ja sijaishoidon järjestämisen periaatteet ovat samat kaiken ikäisten asiakkaiden kohdalla.

Lyhytaikaista hoitoa järjestetään asiakkaan yksilöllisen palvelusuunnitelman mukaisesti. Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä tai palveluohjaaja laatii palvelusuunnitelma yhdessä asiakkaan, hänen läheisten ja muiden lähityöntekijöiden kanssa.