Tupakan ja nikotiinikorvaustuotteiden valvonta

Tupakkalain tavoitteet

Tupakoimattomien ihmisten suojaaminen lailla perustuu ympäristön tupakansavun vaarallisuuteen. Tupakkalain yleisenä tavoiteena on ihmisten suojaaminen tupakoinnin aiheuttamilta terveyshaitoilta.Tupakan ja tupakkatuotteiden myynnille on annettu säädös. Myöskin tupakointia on säädelty lailla.

Valvonta

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella valvontaviranomainen on ympäristölautakunta.

Ympäristöterveystarkastajat valvovat tupakan, tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden myyntipaikkoja, tarjoilupaikkoja ja julkisia tiloja (koulut, kokoontumishuoneistot yms.). Asuntoihin muualta tuleva tupakansavu on terveysvalvonnan piirissä siltä osin, kun tupakansavun todetaan tulevan toisesta huonetilasta ilmanvaihdon tai rakenteiden kautta. Taloyhtiöissä kiinteistön omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei tupakansavu pääse asuntoihin ilmastoinnin tai rakenteiden kautta.

Tupakan ja nikotiinivalmisteiden myynti on luvanvaraista

Tupakan ja nikotiinivalmisteiden myynti on luvanvaraista toimintaa. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella myyntilupaa haetaan ympäristöterveystarkastajalta. Lupahakemuksessa tulee olla tiedot hakijasta, myyntipaikasta ja selvitys tupakan ja nikotiinivalmisteiden myynnin valvonnasta. Nikotiinivalmisteiden myyntilupa annetaan viranhaltijapäätöksenä. Kun lupa on myönnetty, päätöksen tekijä lähettää siitä ilmoituksen lääkelaitokselle. Nikotiinivalmisteita voidaan luovuttaa toiminnan harjoittajalle sen jälkeen, kun myyntilupatiedot on kirjattu lääkelaitokset rekisteriin.

Tupakkatuotteiden tukkumyyjä ei tarvitse vähittäismyyntilupaa, ellei hän myy tupakkatuotteita suoraan kuluttajalle. Tupakan vähittäismyyntilupa on myyntipaikkakohtainen.

Tupakkatuotteiden esilläpito ja saatavuus

Tupakkatuotteiden ja niiden tavaramerkkien esilläpito vähittäismyyntipaikassa kielletään. Asiakkaalla on mahdollisuus tutustua myyntipisteessä tupakkatuotteiden kuvastoon ja saada mukaansa tupakkatuotteista ja niiden hinnoista painettu luettelo. Tupakkatuotteiden esilläpitokielto tuli voimaan 1.1.2012.

Alaikäisille ei saa myydä, välittää tai tarjota tupakkatuotteita. Kielto koskee myös yksityishenkilöitä. Samoin on kielletty tupakkatuotteiden maahantuonti ja hallussapito alaikäisiltä.

Myyntirikoksena rangaistavaksi on säädetty tupakkatuotteen tai tupakointivälineen myyminen tai välittäminen alle 18-vuotiaalle sekä nuuskan myyminen tai välittäminen. Rangaistavuus edellyttää tahallisuutta.

Nuuska

EU:n alueella Ruotsia lukuunottamatta suunuuskan myynti on ollut kiellettyä. Vuoden 2010 tupakkalain uudistuksessa myös nuuskan maahantuonti, myynti ja muu luovuttaminen on kielletty. Ulkomailta palaava matkustaja saa kuitenkin tuoda omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä enintään 30 kappaletta 50 gramman rasioita.

Tupakointikiellot

Tupakointi on pääsääntöisesti kiellettyä julkisissa, yleisölle tarkoitetuissa tiloissa sekä työpaikoilla. Kiinteistöä, rakennusta tai asuntoa ei saa käyttää siten, että siitä aiheutuu haittaa lähiympäristön ihmisille. Vuoden 2010 tupakkalain uudistuksessa tupakointikiellot laajenivat koskemaan tilanteita, joissa tupakansavu voi vaarantaa sivullisten terveyttä. Tupakointi on kiellettyä muun muassa perhepäivähoitopaikoissa, asuinkiinteistöjen yhteisissä tiloissa ja ulkona järjestettävien tilaisuuksien katsomoissa.

Ravintolat ja muut ravitsemisliikkeet ovat tupakkalain mukaisia työyhteisöjen yleisiä sekä asiakkaille tarkoitettuja sisätiloja, joissa tupakointi on pääsääntöisesti kielletty. Ravintolan tai muun ravitsemisliikkeen sisätiloissa tupakointi on sallittu ainoastaan erillisessä tupakointitilassa, jonka kunnan rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt. Tupakointi on tietyin edellytyksin sallittua myös ravintoloiden ulkotarjoilualueilla.

Tupakointi on kielletty perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja oppilasasuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla. Tupakointikielto koskee kaikkia perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavia oppilaitoksia oppilaiden iästä riippumatta.

Tupakointi on kielletty asunto-osakeyhtiön tai muun asuinyhteisön asuinkiinteistöjen yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa. Tällaisia sisätiloja ovat esimerkiksi porraskäytävä, kellari- ja ullakkotilat, kerhotilat sekä yhteinen sauna. Useat asuinyhteisöt ovat jo ennestään järjestyssäännöissään kieltäneet tupakoinnin yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa, mutta 1.10.2010 alkaen tupakointikielto perustuu tupakkalakiin.

Asunto-osakeyhtiö tai muu asuinyhteisö voi lisäksi kieltää tupakoinnin hallitsemallaan yhteisellä ulkoalueella esimerkiksi rakennuksen ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla, joissa kaikissa alueiden tupakointikielto on osoitettava kieltomerkein.

Tupakkalain rikkomuksen seuraukset

Tupakkatuotteiden myynti alaikäiselle on tupakan myyntirikkomus, josta seuraa sakkorangaistus.
Tupakkamainontakiellon rikkominen on tupakoinninmarkkinointirikkomus, josta saa sakkorangaistuksen tai tupakointimarkkinointirikos, josta tuomio on sakkorangaistus tai maksimissaan 2 vuotta vankeutta.
Tupakoinnin salliminen tiloissa tai tilaisuudessa, jossa tupakointi kiellettyä, on tupakointirikkomus tai tupakkalain suojaamistoimenpiteiden laiminlyönti, joista molemmista seuraa sakkorangaistus.
Tupakkatuotteiden salakuljetus on salakuljetusrikos, josta voi seurata 2 vuotta vankeutta.

Tupakanmyyntiluvan peruutus

Kunta voi harkintansa mukaan peruuttaa myönnetyn tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvan, jos laiminlyönti tai rikkomus sitä edellyttää. Lupa voidaan peruuttaa, jos luvanhaltija kirjallisesta huomautuksesta, varoituksesta tai sakkorangaistuksesta huolimatta jatkaa säännösten vastaista toimintaa. Peruutus voidaan tehdä määräaikaiseksi (vähintään viikko, enintään 6 kuukautta) tai pysyväksi.

Lupa voidaan perua pysyvästi, jos myyntiluvan haltija myy, säilyttää tai antaa säilyttää myyntipaikassa tupakkatuotteita, joiden maahantuonti, myynti ja muu luovuttaminen on kielletty (esimerkiksi nuuska). Pysyvästi peruttu vähittäismyyntilupa voidaan myöntää uudelleen hakemuksesta aikaisintaan vuoden kuluttua luvan perumisesta.

Tiedostot:
http://www.valvira.fi/tupakka/myynti/vahittaismyynti/myyntilupahakemus

Yhteystiedot Yhteystiedot

Iisalmi
Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut
Riistakatu 5 B, 3. krs, Iisalmi
PL 4, 74101 Iisalmi

Toimisto/toimialasihteeri
Helli Kauppinen
puh. 040 673 9971
fax. (017) 272 4456
ymparisto(at)ylasavonsote.fi

Ympäristöterveydenhuollon
päällikkö
Jyrki Juntunen
puh. 040 014 4450

Ympäristöterveystarkastajat:
Eija Hartikainen
puh. 040 014 4462
Mikko Piippo
puh. 040 014 4461
Paula Veteli
puh. 040 014 4460

Kiuruvesi
Harjukatu 2, Kiuruvesi

Ympäristöterveystarkastaja
Lassi Huttunen
puh. 040 094 0344