Vammaisten omaishoidon tuki

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan tukemisesta. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä vammaispalvelut vastaavat kehitysvammaisten, vaikeavammaisten ja muiden alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen järjestämisestä.

Omaishoidontuki on määrärahasidonnainen ja perustuu kunnan harkintaan. Laki ei takaa hoitajalle subjektiivista oikeutta omaishoidon tukeen. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä omaishoidon tukea myönnetään pääasiassa laitoshoitoa tai palveluasumista korvaavaan kotona tapahtuvaan hoitoon. Edellytyksenä kuitenkin on, että tarvittava hoito tai muu huolenpito on mahdollista järjestää hoidettavan kotona.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallitus päättää vammaisten omaishoidon tuen myöntämisperusteista sekä päättää vuosittain vammaispalvelujen omaishoidon tuen palkkioiden suuruudesta. Omaishoidon tukea voidaan myöntää, kun hoito on erityisen sitovaa ja hoidettava tarvitsee päivittäin toistuvasti apua ja hoivaa päivittäisissä toimissa (pukeutuminen, liikkuminen, syöminen, hygienianhoito) tai jatkuvaa valvontaa. Hoitopalkkio määräytyy hoidon sitovuuden, vaativuuden sekä muiden annettujen tuki- ja hoito/toimintapalvelujen perusteella. Mikäli hoitajan jaksamista tukee enemmän hoidettavan lyhytaikaiset hoitojaksot kuin hoitopalkkio, järjestetään tällöin ensisijaisesti lyhytaikaista hoitoa.

Omaishoitajan vapaiden järjestämistavoista löytyy tarkemmin tietoa Tilapäishoito-kohdasta. Vammaispalvelujen asiakkailla muut omaishoidon tukeen liittyvät palvelut koostuvat yleisimmin vammaispalveluista (esimerkiksi henkilökohtainen apu) ja kotihoidon palveluista. Muut tarvittavat palvelut koordinoidaan yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa.

Omaishoidon tukea haetaan vammaisten omaishoidon tuen hakemuksella, jonka liitteeksi tarvitaan hakijan toimintakykyä ja terveydentilaa kuvaava lääkärinlausunto. Tarvittaessa lääkärinlausunto pyydetään myös omaishoitajalta. Päätöksen omaishoidon tuen myöntämisestä tekee vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä, joka myös laatii omaishoitajan kanssa omaishoitosopimuksen. Vammaispalveluista nimetään asiakkaalle omatyöntekijä, joka laatii asiakkaan yksilöllisen omaishoidon palvelusuunnitelman.

Tiedostot:

Vammaisten omaishoidontuki hakemus (päivitetty 2017)