Ympäristölupa ja -ilmoitukset

Milloin ympäristölupa tarvitaan?

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa; valtaosa ympäristöluvan tarvitsevista toiminnoista on listattu ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 1 laitosluettelossa. Ympäristölupa tarvitaan myös laitosluettelossa tarkoitettuun mutta vähäisempään toimintaan, mikäli toiminta sijoittuu tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta myöntää ympäristölupia 1.9.2014 voimaantulleen ympäristönsuojelulain ja 10.9.2014 voimaantuleen ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014)  mukaisesti. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa se, ettei toiminnasta aiheudu terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai kohtuutonta rasitusta naapureille.

Mikäli toiminta muuttuu siten, että päästöt tai niiden vaikutukset lisääntyvät, edellyttää se myös ympäristöluvan muuttamista. Lupa tarvitaan myös toiminnan muunlaiseen olennaiseen muuttamiseen, esimerkiksi toiminnan laajentamiseen tai vaikkapa toiminnassa käytettävien raaka-aineiden muuttamiseen.

Hakemuksen laatiminen, lomakkeet ja ohjeet

Ympäristölupahakemus pannaan vireille kirjallisella hakemuksella. Hakemuksen laatijalla on oltava riittävä asiantuntemus ja hakemuksen teossa on suositeltavinta käyttää ympäristöhallinnon verkkosivuilta löytyvää valmista hakemuslomaketta. Hakemus liitteineen on tehtävä kolmin kappalein ja toimitettava lupaviranomaiselle. Ympäristölupahakemuksen sisällöstä säädetään ympäristönsuojeluasetuksen 2 luvussa (3 - 10 §). Tarvittaessa ympäristölupahakemuspohjia saa myös ympäristönsuojeluviranhaltijoilta.

Ympäristönsuojeluviranhaltijat neuvovat ja opastavat ympäristölupahakemuksen tekemisessä. Ennen hakemuksen jättämistä on suositeltavaa käydä neuvottelemassa asiasta ympäristönsuojelutarkastajan kanssa.

Lomakkeet ja ohjeet ovat saatavilla ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.

Taksa, alkaen sivulta 12

Rekisteröintimenettely

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja jälkivalvonta korvaavat ympäristölupamenettelyn vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen osalta 1.6.2010 alkaen. Rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista.

Menettelyn piiriin kuuluvien laitosten tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista. Määräaika on tarpeen, jotta viranomaisella on riittävästi aikaa arvioida, voidaanko toiminta rekisteröidä vai tarvitseeko se ympäristöluvan. Viranomaisella on oikeus pyytää toiminnanharjoittajaa täydentämään ilmoitusta rekisteröintiedellytysten täyttymisen arvioimiseksi tai rekisteröinti-ilmoituksen täydentämiseksi. Täydennystä voi kuitenkin pyytää vain niistä asioista, jotka toimialakohtaisissa asetuksissa edellytetään selvitettäväksi.

Rekisteröitäville toiminnoille ei haeta ympäristölupaa. Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 90 päivää. Viranomaiselle toimitettua ilmoitusta, joka ei täytä asetuksissa ilmoituksille säädettyjä vaatimuksia, ei voida pitää rekisteri-ilmoituksen sellaisena vireilletulona, jonka saapumisesta viranomaiseen laskettaisiin 90 päivän määräajan alkaminen. Määräaika alkaa siitä, kun viranomaiselle on toimitettu asianomaisen asetuksen vaatimukset täyttävä rekisteröinti-ilmoitus.Toiminnanharjoittajalle lähetetään tieto rekisteröinnistä.

Lomakkeet ja ohjeet ovat saatavilla ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.

Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset

Ympäristönsuojelulain mukaan tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus ympäristölupaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen tapahtuman tai työn aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vrk ennen tätä ajankohtaa. Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset käsittelee ympäristönsuojeluviranhaltijat.

Lomakkeet ja ohjeet ovat saatavilla ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.

Melu ja tärinä

Erityisen häiritsevää tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavista tapahtumista ja töistä on tehtävä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus. Ilmoitus on tehtävä esimerkiksi louhinnasta ja kivenmurskauksesta, ulkoilmakonsertesita, moottoriurheilukilpailuista ja muista suurista yleisötapahtumista, joista saattaa aiheutua meluhaittoja.

Koeluontoinen toiminta

Ilmoitus on tehtävä myös ympäristönsuojelulain 119 §:n mukaisesta koeluonteisesta lyhytaikaisesta toiminnasta, jonka tarkoituksena on kokeilla raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta taikka hyödyntää tai käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi.

Poikkeukselliset tilanteet

Jos onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä, rakennelman tai laitteen purkamisesta tai muusta niihin rinnastettavasta syystä aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi erityisiä toimia jätehuollossa, on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä valvontaviranomaiselle(Ympäristönsuojelulaki 120 ja 123 §).

Ilmoitus ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista tehdään joko ympäristölupaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle.

Toiminta Viranomainen
Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa ELY-keskus
Haihtuvia orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta ELY-keskus
Satama ELY-keskus
Melu ja tärinä 1) Toiminta-alueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
2) ELY-keskus, jos toimitaan usean kunnan alueella
Koeluonteinen toiminta Pysyvän toiminnan toimivaltainen ympäristölupaviranomainen
Poikkeukselliset tilanteet Valvontaviranomainen (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai ELY-keskus tapauksesta riippuen)
Pilaantuneen maa-alueen puhdistaminen ELY-keskus, ellei toimivaltaa ole siirretty kunnalle

Lannan aumauksen valvontailmoitus

Ilmoitus lannan levittämisestä poikkeustilanteissa

Ns. aumausilmoitus sekä ilmoitus lannan levittämisestä poikkeustilanteissa perustuvat Valtioneuvoston asetukseen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014). Ilmoituksia käsittelevät ympäristönsuojelutarkastajat.

Tiedostot:
Lomakkeet