Breadcrumb

Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Potilas- ja sosiaaliasiamies auttavat solmutilanteissa

Sosiaaliasiamies ja potilasasiamies neuvovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita heidän oikeuksissaan ja avustavat tarvittaessa. Ole rohkeasti yhteydessä, jos haluat lisätietoja tai jokin asia askarruttaa mieltäsi.

Lue lisää ja katso potilasasiamiehen yhteystiedot. 

Lue lisää ja katso sosiaaliasiamiehen yhteystiedot.

Potilaalla on 

 • oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun kunnioittaen hänen itsemääräämisoikeuttaan, ihmisarvoa, yksityisyyttä ja vakaumustaan
 • oikeus terveydentilan edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon, asialliseen tutkimukseen ja oikeaan hoitopaikkaan
 • oikeus kieltäytyä tutkimuksesta tai hoidosta
 • oikeus tarpeelliseen tiedonsaantiin ymmärrettävässä muodossa koko hoidon ajan, tarvittaessa järjestettävä tulkkaus
 • oikeus saada tietää hoitoon jonottamisen syy ja kesto
 • oikeus saada tarvittaessa tutkimusta, hoitoa, lääkinnällistä kuntoutusta koskeva tai muu vastaava suunnitelma
 • oikeus saada ja tarkastaa häntä itseään koskevia tietoja ja tarvittaessa pyytää oikaisemaan ne
 • oikeus asiakirjasalaisuuteen ja työntekijöiden vaitioloon
 • oikeus sopia hoitotavasta mahdollisuuksien mukaan.
 • oikeus tulla kuulluksi alaikäisenäkin
 • oikeus tehdä muistutus hoidostaan tai kohtelustaan hoitoyksikön johtavalle viranhaltijalle
 • velvollisuus antaa terveydenhuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat tiedot.

Potilaslaki 

Potilaslaki määrittelee potilaan aseman ja oikeudet terveyden- ja sairaanhoidossa:

 • Potilaslain 3 §:ssä säädetään, että jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus saada terveyden- ja sairaanhoitoa ilman syrjintää
 • Kansanterveyslaissa, erikoissairaanhoitolaissa ja mielenterveyslaissa säädetään kunnan velvollisuudesta järjestää terveyspalveluita
 • Viime kädessä vastuu palveluiden järjestämisestä on kunnilla. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat tarveperusteisia eli niiden saaminen ja taso määrittyvät potilaan tarpeen arvioinnin perusteella
 • Kiireellisen hoidon tarpeessa oleva henkilö on kuitenkin aina otettava hoidettavaksi tai ohjattava asianmukaiseen sairaanhoitolaitokseen
 • Potilaan tulee saada välitön yhteys terveydenhuollon toimintayksikköön arkipäivisin virka-aikana
 • Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenoton jälkeen, ellei arviointia ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana
 • Hoidon tarpeen arvioinnissa kartoitetaan yhteydenoton syy, sairauden oireet, vaikeusaste sekä kiireellisyys
 • Erikoissairaanhoidossa tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta
 • Mikäli kunta tai sairaanhoitopiiri ei voi tarjota potilaan tarvitsemaa hoitoa, on kunnan terveydenhuoltolain (1326/2010) 54 §:n mukaan hankittava hoito joltakin toiselta palvelun tuottajalta
 • Potilaslain 4 §:n mukaan potilaalle on ilmoitettava ajankohta, milloin hän pääsee hoitoon. Mikäli ajankohta muuttuu, on siitä ilmoitettava potilaalle
 • Terveydenhuoltolain 8 §:n mukaan terveydenhuollon toiminnan on oltava näyttöön perustuvaa ja laadukasta
 • Potilaan hoidon järjestämisestä ja toteuttamisaikataulusta on potilaslain 4 a §:n mukaan laadittava hoitosuunnitelma. Suunnitelman laadinta tulee toteuttaa yhteisymmärryksessä potilaan ja omaisten tai laillisen edustajan kanssa
 • Potilaan hoito on järjestettävä niin, ettei hänen ihmisarvoaan loukata ja vakaumusta ja yksityisyyttä kunnioitetaan (potilaslaki 3 §). Perustuslain 7.2 §:n mukaan ihmisarvoinen kohtelu tarkoittaa sekä fyysistä että henkistä kohtelua

Itsemääräämisoikeus

 • Potilaslain mukaan potilaan itsemääräämisoikeus on potilaan tärkein oikeus ja sitä tulee kunnioittaa
 • Potilaalla on oikeus suostua hoitoon tai tutkimukseen
 • Potilaan hoitoon ja hoitotoimenpiteiden tekoon on oltava potilaan suostumus
 • Potilaalla on myös oikeus kieltäytyä suunnitellusta hoidosta, hoitotoimenpiteestä tai jo aloitetusta hoidosta

Potilaalla on tiedonsaantioikeus

 • Potilaslain 5 §:n mukaan potilaalla on tiedonsaantioikeus
 • Potilaslain 3.3 §:n mukaan potilaan hoidossa tulee ottaa huomioon potilaan äidinkieli, kulttuuri ja yksilölliset tarpeet
 • Mikäli potilaalla ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä ei ole yhteistä kieltä, on käytettävä tulkkausta
 • Potilaan on saatava tietää terveydentilansa, eri hoitovaihtoehdot ja niiden vaikutus. Erityisesti potilaan on saatava tietää hoitoon tai toimenpiteeseen liittyvät mahdolliset riskitekijät ja komplikaatiot. Tiedon annon tulee olla ymmärrettävää.

Potilasasiakirjat – oikeus nähdä omat potilas- ja asiakastiedot

 • Potilaan oikeus saada itseään koskevat tiedot potilasasiakirjoista perustuu henkilötietolain 26 §:ään tai julkisuuslain 12 §:n perusteella.
 • Potilaalla on oikeus tarkistaa hänen hoitoonsa liittyvät potilasasiakirjat. Asiakirjoista tulee käydä ilmi hoidon toteutus ja siihen liittyvä päätöksenteko perusteluineen
 • Potilaan halutessa ilmaista hoitoonsa liittyvän tahdon tulevaisuuden varalle on myös tästä oltava dokumentointi potilasasiakirjoissa
 • Tarkastusoikeus voidaan kieltää henkilötietolain 27 §:n mukaan ainoastaan silloin, jos tiedon antamisesta voisi aiheutua vakavaa vaaraa potilaan terveydelle tai hoidolle.
 • Alaikäisellä potilaalla on oikeus kieltää terveydentilansa ja hoitoonsa liittyvien tietojen antaminen huoltajalle tai lailliselle edustajalle
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot ovat salassa pidettäviä. Hoidon toteuttamiseksi asiakas- ja potilastiedoista pidetään henkilötietorekisteriä.
 • Henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ja tietojärjestelmiä käytetään asiakas- ja potilassuhteen hoitamiseen vain työtehtävien edellyttämässä laajuudessa. Tietojärjestelmien käyttäjien käyttöoikeudet on määritelty työtehtävien mukaan. Tietosuojan toteutumista valvotaan säännöllisesti.

Lue lisää tietosuojasta täältä. 
Lue lisää potilas- ja asiakasasiakirjoista täältä.
 

Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan asiakkaalla on:

 • oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää.
 • oikeus saada selvitys toimenpidevaihtoehdoista.
 • oikeus saada toivomuksensa, mielipiteensä, etunsa ja yksilölliset tarpeensa huomioon otetuiksi sosiaalihuollon toteutuksessa
 • oikeus saada ymmärrettävällä tavalla selvitys palvelu- ja toimenpidevaihtoehdoista sekä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan
 • oikeus saada päätös, sopimus ja/tai suunnitelma sosiaalihuollon järjestämisestä
 • oikeus saada ja tarkastaa häntä itseään koskevia tietoja ja tarvittaessa pyytää oikaisemaan ne
 • oikeus asiakirjasalaisuuteen ja sosiaalihuollon työntekijöiden vaitioloon
 • oikeus tehdä muistutus huonosta palvelusta ja kohtelusta
 • velvollisuus antaa sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat tiedot.

Valinnanvapaus

Potilaan valinnanvapaus koskee terveyskeskuspalveluita ja kiireetöntä erikoissairaanhoitoa. Lue lisää valinnanvapaudesta täältä.

Hoitotakuu

Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa ja kiireettömälle hoidolle on säädetty enimmäisajat. Sairaalan tai terveyskeskuksen erikoissairaanhoitoon pääsy edellyttää lääkärin tai hammaslääkärin lähetettä. Potilaalla on oikeus päästä kiireelliseen hoitoon nopeasti, tarvittaessa päivystyspotilaana. Lue lisää hoitoon pääsystä täältä.

Muistutus


Tutustu: Opas potilaan oikeuksiin
 


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!