Asset Publisher

Navigation Menu

Uutinen

Turvallisesti kotona mahdollisimman pitkään

02.05.2022

Ikäihmisten kotona asumiselle on tarjolla monen tasoista tukea neuvonnasta kotikäynteihin. Kotona asumisen tuen oma yksikkö on osa kotihoidon palveluja.

Kotihoidon tukipalveluiden avulla tuetaan asiakkaiden päivittäistä selviytymistä kotona. Palveluihin kuuluvat esimerkiksi turva- ja ateriapalvelut, kuljetustuki sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävä päivätoiminta. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kotona asumisen tuen yksikkö on organisoitu neljään tiimiin. 

Ikäihmisille suunnattu Ohjuri on matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapiste, josta saa apua ja neuvontaa kotona pärjäämiseen ja omahoitoon liittyvissä asioissa.

– Ohjurissa voi asioida ilman ajanvarausta ja halutessaan anonyymisti. Ohjurin asiakasneuvontaan voi myös tehdä huolenilmaisun läheisestään tai toisesta ikäihmisestä, jos hänen selviytymisensä huolettaa, kertoo kotona asumisen tuen esihenkilö Tiina Kärkkäinen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymästä. 

Palvelutarvetta lähdetään kartoittamaan henkilön itsensä, hänen läheisensä tai yhteistyökumppanin esille tuoman huolen perusteella. Ensiarviotiimi tekee kaikki kotona asumisen tuen palvelutarvearviot kuntalaisille. 

Omaishoidon tiimi hoitaa yli 65-vuotiaiden omaishoitoperheiden asioita. Tiimi käsittelee muun muassa omaishoidon tukihakemuksia ja tekee viranhaltijapäätöksiä. Vähintään kerran vuodessa toteutettavat seurantakäynnit ja omaishoitoperheiden tuki esimerkiksi vapaapäiviä järjestämällä kuuluvat tiimin toimenkuvaan.  

Kotihoidon tiimi puolestaan työskentelee jo säännöllisen kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden kanssa ja tekee tiivistä yhteistyötä kotihoidon sairaanhoitajien kanssa.

– Kotona asumisen tuessa työskentelee lisäksi seudullisesti toimiva muistikoordinaattori. Hän tekee tarvittaessa kotikäyntejä niiden asiakkaiden luo, joilla on diagnosoitu muistisairaus ja haasteita kotona pärjäämisessä, tai joiden omaiset tarvitsevat tukea läheisensä hoitoon, Tiina sanoo. – Esimerkiksi diagnostiset muistitutkimukset on mahdollista toteuttaa kotikäyntinä. 

Muistihoitajan lisäksi sairaanhoitaja-kehittäjä tekee ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä tietylle ikäluokalle kuntayhtymän alueella. 

Yksilöllistä palvelua asiakkaan tarpeen mukaan

Mikäli palvelun myöntämisen perusteet täyttyvät, on kuntayhtymällä velvollisuus järjestää palvelut asiakkaalle. Palvelutarvetta arvioitaessa huomioidaan yksilöllisesti asiakkaan toimintakyky ja hänen voimavaransa. Tavoitteena on löytää sopivat palvelut mahdollistamaan turvallinen kotona asuminen pidempään.

– Kotihoidon ja kotona asumisen tukipalveluiden asiakkuus alkaa aina Ohjurin neuvonnasta. Sen jälkeen ensiarviotiimin asiakasohjaajat tekevät palvelutarpeen arvioinnin kotikäyntinä tai etäpalaverina, ja tässä tapaamisessa on omaisten ja läheisten hyvä olla mukana, Tiina sanoo.
Ohjuriin saa yhteyden puhelimitse, chatin kautta tai paikan päällä neuvontapisteessä. Asiakasohjaaja kartoittaa asiakkaan tilannetta ja sopii tarvittaessa tapaamisesta asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa. 
 

Palvelutarvetta arvioitaessa huomioidaan yksilöllisesti asiakkaan toimintakyky ja hänen voimavaransa.


– Ohjurissa voidaan antaa ohjausta ja tietoja moniin mieltä askarruttaviin asioihin. Tyypillisiä asioita ovat PALI-auton käyttöön, Kelan tukiasioihin, kuljetuspalveluihin, turvapuhelimeen, omaishoitoon, terveyskeskuksen yhteystietoihin, apuvälineisiin, kodin muutostöihin ja kotiin tuotaviin palveluihin liittyvät kysymykset, kertoo asiakasohjaaja Salme Hartikainen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kotona asumisen tuesta.

Palvelu voidaan järjestää joko omana tuotantona, ostopalveluna tai palvelusetelillä, ja palvelutarpeessa mahdollisesti tapahtuvia  muutoksia tarkastellaan jatkossa säännöllisin väliajoin. Opastusta palvelujen, asiakasmaksujen ja palvelusetelin käytön suhteen saa Ohjurin lisäksi myös muilta kolmelta tiimiltä.

– Neuvomme asiakkaita myös kodin turvallisuuteen ja muutostöihin liittyvissä asioissa, esimerkiksi siinä, miten korjausavustusta haetaan. Lisäksi ohjaamme hankkimaan tarvittavat kotona asumista tukevat palvelut yksityisilta palveluntuottajilta, kolmannen sektorin toimijoilta tai verkostoilta, mikäli palveluntarve on vähäinen tai tarpeeseen voidaan vastata muilla kuin kuntayhtymän tuottamilla palveluilla, Tiina kertoo.

Oma koti asuinympäristönä tukee arjessa

Suurin osa ikäihmisistä haluaa asua kotonaan niin pitkään kuin mahdollista.

– Koti on tuttu ja arjen toimiminen onnistuu parhaiten tututussa ympäristössä. Koti on myös todettu kuntouttavaksi ympäristöksi, Salme kertoo.

Kotihoidon, tukipalvelujen ja omaisten yhteistyön avulla turvallinen asuminen kotona voidaan mahdollistaa pitkäänkin. Kotona asumisen tuen asiakkaat ovat tyypillisesti yksin asuvia. Osa heistä tarvitsee toimintakyvyn alentumisen takia apua arjen perustoimintoihin, toiset taas opastusta erilaisten palvelujen käyttämisessä tai hakemusten täytössä.

– Asiakkaat saattavat kysyä tietoja yksityisistä siivouspalvelutuottajista, paikallisliikenteen käytöstä sekä siitä, mistä varataan lääkäriaika, mistä saa rokotuksen tai missä vaiheessa heidän hakemuksensa käsittely on. Myös taloudellisten asioiden hoitamiseen kysytään ohjeita, Salme sanoo.

Asumispalveluvaihtoehtoa harkitaan siinä vaiheessa, kun tuettu kotona asuminen ei enää turvallisesti onnistu.

– Asiakkaan oma tahtotila ja toive palvelutarpeen lisäksi ovat tärkeimpiä perusteita, kun arvioidaan kotona pärjäämistä ja muita vaihtoehtoja, Tiina sanoo.
 

Kotona asumisen tuki – mistä kyse?
•    Osa kotihoitoa.
•    Toiminta organisoitu neljään tiimiin: neuvontapiste Ohjuri, ensiarviotiimi, omaishoidon tiimi ja kotihoidon tiimi.
•    Käynti Neuvontapiste Ohjurissa ja kotona asumisen tuen arviointikäynnit maksuttomia.
•    Kotihoidon kuukausimaksu lasketaan bruttoeläkkeestä.
•    Lisätietoja: www.ylasavonsote.fi/kotona-asumista-tukevat-palvelut