Asiakasmaksut ja laskutus PÄÄKUVA

Murupolku

Asiakasmaksut ja laskutus

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä asiakasmaksut

Terveydenhuollon asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki muuttui 1.7.2021 alkaen. Maksukattoa koskevat muutokset astuvat voimaan 1.1.2022.  

Asiakasmaksulain 1.7.2021 voimaan tulleiden muutosten myötä mm. hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa muuttuivat kaiken ikäisille maksuttomiksi ja poliklinikalla alaikäiselle annettava tutkimus ja hoito muuttui myös maksuttomaksi.

Yksilökohtaisen fysioterapian lisäksi myös muut terapiat kuten toiminta-, ravitsemus-, jalka- ja puheterapiat sekä neuropsykologinen kuntoutus muuttuivat maksullisiksi yli 18-vuotiaille.

Lisäksi käyttämättä ja perumatta jätetystä palvelusta perittävän maksun soveltamisala laajeni siten, että maksun voi periä kaikista terveydenhuollon vastaanottopalveluista sekä sosiaali- tai terveydenhuollon lyhytaikaisista hoito- tai asumispalvelupaikoista, jos asiakas ilman hyväksyttävää syytä ja aikaa tai paikkaa perumatta on jäänyt saapumatta palvelun piiriin. Perumaton poisjäänti maksu peritään vain 18 vuotta täyttäneiltä.

Maksukatto

Potilaan maksamille julkisen terveydenhuollon tietyille maksuille on säädetty enimmäismäärä, maksukatto. Maksukatto on 692 euroa vuonna 2022. Seurantajakso on kalenterivuosi.

Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden aikana 692 euroa, ovat maksukattoon sisältyvät palvelut tämän jälkeen kalenterivuoden loppuun saakka maksuttomia. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin 22,80 euron hoitopäivämaksu.

Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon perheen alaikäiset lapset huoltajien valinnan mukaan toisen huoltajan maksukertymää laskettaessa.

Asiakamaksulaissa maksukaton ylittymisen seurantavelvollisuus on asiakkaalla, joten muun sairaanhoitopiirin alueella kertyneet maksut (esim. KYS Kuopio) tulee asiakkaan itse ilmoittaa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän laskutustiimiin.

Alkuperäiset kuitit suoritetuista hoitomaksuista on hyvä säilyttää, sillä maksukaton ylittymistä koskevan todistuksen saamiseksi on pyydettäessä esitettävä myös alkuperäiset kuitit suoritetuista hoitomaksuista.

Maksukattoon lasketaan

Terveyskeskusmaksut:

 • terveyskeskuksessa annettavan yksilökohtaisen fysioterapian maksut
 • poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgisen hoidon maksut
 • sarjahoitomaksut
 • suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut (lukuun ottamatta hammasteknisiä kuluja kuten proteeseista, purentakiskoistsa, oikomiskojeista ja uniapneakiskoistas aiheutuvia hammasteknisiä kuluja)
 • tilapäisen kotisairaanhoidon maksut
 • kotisairaalan maksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa
 • yö- ja päivähoidon maksut (lyhytaikainen laitoshoito)
 • kuntoutushoidon maksut
 • toimeentulotuella maksetut maksut
 • em. ostopalveluista Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän perimät asiakasmaksut

Maksukaton ulkopuolelle jäävät seuraavat maksut:

 • säännöllinen kotihoito
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittävät maksut
 • sairaankuljetus
 • pitkäaikainen laitoshoito
 • lääkärintodistusmaksut
 • käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
 • lakisääteisistä vakuutuksista maksetut maksut (täyskustannusmaksut)
 • sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelumaksut
 • omaishoidon lakisääteisten vapaiden ajalta perityt asiakasmaksut
 • vaikeavammaisten asumispalvelut
 • vaikeavammaisten kuljetuspalvelut
 • työterveyshuollon maksut
 • perhehoidon maksut
 • muualta kuin Suomessa asuvalta perityt todellisia hoitokustannuksia vastaavat maksut
 • viivästyskorot ja perintäkulut
 • palvelusetelin omavastuuosuus.

Maksukaton täyttymisen jälkeen myönnetään vapaakortti. Vapaakortin myöntää se terveydenhuollon laitos, jossa maksukatto on täyttynyt. Vapaakortti on maksukaton täyttymisestä lähtien voimassa kalenterivuoden loppuun saakka.

Maksukattoon liittyvät tiedustelut: laskutustiimi(at)ylasavonsote.fi

Työ- ja liikennetapaturmat, ammattitautiasiat

Kustannukset, jotka ovat aiheutuneet vahingon selvittämiseksi tarpeellisesta lääkärissäkäynnistä sekä lääkärin tekemästä ja määräämästä tutkimuksesta, laskutetaan suoraan vakuutusyhtiöltä.

Jos vahingoittuneella on oikeus korvaukseen sairaanhoidosta, vakuutuslaitoksen on maksettava sairaanhoidon järjestäneelle kunnalle tai kuntayhtymälle sairaanhoidon kustannuksista täyskustannusmaksu. 

Ennen vuotta 2016 sattuneiden tapaturmien ja ammattitautien korvaukset määräytyvät vanhan lainsäädännön mukaisesti.

Työtapaturma- ja ammattitautilaki
Ainakin tämä on hyvä tietää työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta (tvk.fi)


Sosiaalihuollon asiakasmaksut

Säännöllinen kotihoito tai kotisairaanhoito 

Perittävä maksu määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen asiakkaan tarpeen mukaisten palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. 

Pitkäaikainen asumispalvelu (sosiaalihuoltolain mukainen, ei ympärivuorokautinen)

Perittävä maksu määräytyy 1.7.2021 alkaen yhdenmukaisin perustein säännöllisen kotihoidon maksujen kanssa eli palvelupäätökseen kirjattujen asiakkaan tarpeen mukaisten palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. 

Tuetusta asumisesta voidaan periä maksu samoin perustein, mikäli palveluun kuuluu jatkuvasti ja säännöllisesti annettavaa kotipalvelua taikka muuta hoivaa ja huolenpitoa. Tuettuun asumiseen sisältyvästä tuesta ja ohjauksesta ei peritä maksua.

Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen ja pitkäaikainen perhehoito (sosiaali- tai terveydenhuoltolain nojalla järjestetty)

Perittävä maksu määräytyy asiakkaan (sekä mahdollisen puolison) nettokuukausitulojen mukaan. Maksu saa olla enintään 85 % asiakkaan nettokuukausituloista, joista on ensin tehty laissa säädetyt vähennykset. Tietyin edellytyksin maksu voi määräytyä myös puolisojen yhteenlaskettujen tulojen mukaan. Puolisoilla maksu saa olla enintään 42,5 % puolisojen yhteenlasketuista nettokuukausituloista, joista on ensin tehty laissa säädetyt vähennykset.  Asiakkaan omaan käyttöön jää 1.1.2021 alkaen käyttövaraksi vähintään 167 €/kk.

 

Asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen (11 §)

Lain 11 §:ssä säädetään, että sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrättyä maksua tulee alentaa tai jättää maksu kokonaan perimättä, jos maksun periminen vaarantaa asiakkaan tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Asiakasohje
Hakemus

Poliklinikka-, päiväkirurgia-, lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivä- ja muut vastaavat tasasuuruiset hoitomaksut eivät määräydy potilaan maksukyvyn mukaan, vaan ne peritään Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vahvistamien indeksitarkastettujen määrien mukaisesti. Nämä maksut ovat asiakasmaksulain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksuja. Kuntayhtymällä ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta jättää perimättä tai alentaa asiakasmaksulain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettuja asiakasmaksuja.

Mainitut poliklinikka-, päiväkirurgia-, lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivä- ja muut vastaavat tasasuuruiset hoitomaksut peritään Ylä-Savon SOTE kuntakuntayhtymän asiakasmaksuhinnaston mukaisesti kaikilta asiakkailta. Maksujen alentaminen ja perimättä jättäminen koskee vain tulosidonnaisia maksuja.

Muutoksenhaku

Jos olet tyytymätön saamaasi asiakasmaksupäätökseen tai asiakasmaksua koskevaan laskuun, voit tehdä oikaisuvaatimuksen. Saat tehdä oikaisuvaatimuksen, jos päätös tai laskun on kohdistettu sinulle tai jos se vaikuttaa välittömästi oikeuteesi, velvollisuuteesi tai etuusi.

Tee oikaisuvaatimus kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun sait päätöksen tai laskun. Päätöksen katsotaan saapuneen asianosaisen tiedoksi seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös tai laskun on postitettu, ellei asiassa muuta näytetä. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös/lasku, johon vaaditaan oikaisua sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteella sitä vaaditaan. Oikaisuvaatimus tulee toimittaa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivän ennen aukioloajan päättymistä.

Selvän asia-, kirjoitus- ja laskuvirheen korjaamista voit pyytää suoraan ilman kirjallista muutoksenhakua soittamalla laskulla olevaan puhelinnumeroon tai laittamalla viestin laskutustiimi(at)ylasavonsote.fi. Jos olet selvityksenkin jälkeen tyytymätön laskuun, voit hakea siihen muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Ole myös mahdollisimman pian yhteydessä myyntireskontraamme reskontra(at)ylasavonsote.fi, jotta laskullesi annetaan lisää maksuaikaa asian selvittämisen ajaksi eikä lasku siirry perintään.

Ohje:
Oikaisuvaatimus 

Jos toimitat oikaisuvaatimuksen sähköisesti, ole hyvä ja käytä suojattua sähköpostiyhteyttä salassa pidettävien ja arkaluontoisten tietojen lähettämiseen.

 

Ulkomaalaisten asiakasmaksut

Euroopan unionin jäsenvaltioissa, ETA-valtioissa tai Sveitsissä asuvien tulee osoittaa oikeutensa välittömään sairaanhoitoon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla (EHIC, European Health Insurance Card) tai eurooppalaisen sairaanhoitokortin väliaikaisesti korvaavalla todistuksella, jonka perusteella he voivat saada hoitoa samoilla asiakasmaksuilla kuin Suomessa asuvat.

Jos EHIC-korttia ei ole, Pohjoismaissa asuvat voivat todistaa hoito-oikeutensa passilla tai henkilötodistuksella ja tällöin on ilmoitettava osoite asuinmaassa.

Ison-Britannian EU-eron siirtymäkausi päättyi 31.12.2020 ja sen vuoksi Isossa-Britanniassa asuva asiakas ei voi osoittaa oikeutta hoitoon passilla enää 1.1.2021 alkaen. Iso-Britanniasta tulevilta edellytetään, että he esittävät uuden 1.1.2021 voimassa olevan Iso-Britannian myöntämän hoito-oikeuskortin, josta löytyy lisätietoa Kelan verkkosivuilta: Hoito-oikeuden osoittaminen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin korteilla - kela.fi Tällöin vastaanotolla on ilmoitettava myös osoite asuinmaassa.

 • Australiassa asuvat voivat todistaa hoito-oikeutensa passilla ja tällöin on ilmoitettava osoite asuinmaassa. Sopimus ei koske opiskelijoita.

Jos henkilö ei esitä yllä mainittua korttia tai todistusta, henkilöllä ei ole oikeutta saada hoitoa samoilla asiakasmaksuilla kuin kunnassa asuvat saavat. EU/ETA-maissa tai Sveitsissä asuvien ei-kiireelliseen hoitoon hakeutujien tulee esittää ennakkolupa (E112- tai S2-lomake) tai heiltä peritään todellisia kustannuksia vastaava maksu.

Muista maista tulevat henkilöt maksavat todellisia kustannuksia vastaavat maksut sekä välittömästä että ei-välittömästä hoidosta. Laskutettava hinta perustuu tällöin Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kuntahinnastoon

Ulkomaalaisilta, joilla on kotikunta Suomessa tai jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuksen piiriin tai joilla on voimassa oleva todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa, peritään samat maksut kuin Suomessa vakituisesti asuvilta.

Lisätietoa löydät osoitteesta: Hoito-oikeustodistukset - Yhteistyökumppanit - kela.fi

Henkilöltä, jolla ei ole Suomessa kotikuntaa tai jota ei rinnasteta kunnan asukkaaseen, peritään enintään palvelusta kunnalle tai kuntayhtymälle aiheutuvien kustannusten suuruisen maksun, jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta tai Euroopan unionin lainsäädännöstä muuta johdu.

 

Maksua ei kuitenkaan peritä:

1) tartuntatautilain 44 §:ssä (Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluva rokotus), 45 §:n 1 momentissa (valtioneuvoston päättämä yleinen vapaaehtoinen rokotus) ja 47 §:ssä (pakollinen rokotus) tarkoitetuista rokotuksista;

2) yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi annettavasta tutkimuksesta ja terveydenhuoltolain 50 §:ssä tarkoitetusta kiireellisestä hoidosta sekä yleisvaarallisen tartuntataudin hoitoon määrätyistä lääkkeistä;

3) raskaana olevan HIV-positiivisen henkilön tutkimuksesta, hoidosta ja hoitoon määrätyistä lääkkeistä.

 

Edellä mainitut 1–3 kohdat eivät koske henkilöä, jonka oleskelu Suomessa on tarkoitettu tilapäiseksi tai joka saa kustannuksiin korvausta muun lain nojalla tai vakuutuksen perusteella.

Jos asiakkaalla ei ole kotikuntaa Suomessa, hoito-oikeustodistusta tai Kelan myöntämää Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa -asiakirjaa tai jos hänen ei ole matkailijana Suomessa tai häneen ei sovelleta asiakasmaksulain 13 §:ää, häneltä voidaan periä koronan hoidosta aiheutuneet kustannukset täysimääräisenä.

 

 


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!

Laskutuksen yhteystiedot

Laskutuksen yhteystiedot

Terveydenhuollon laskut:
 040 712 1077040 162 6551 ja 040 540 5313

Kotihoidon laskut:
 040 824 9973 Iisalmi, Kiuruvesi ja Vieremä
040 712 1016 Sonkajärvi

Asumispalveluiden laskut:
040 355 6084040 712 1016040 540 5313, 040 712 1077

Kuntalaskut:
 040 120 9531

Sosiaalityön laskut:
 040 120 9688040 712 1230 ja 040 712 6991

Ympäristö- ja terveysvalvonnan laskut:
 040 673 9971

Laskutustiedot

Toivomme saavamme laskut ensisijaisesti verkkolaskuina. Verkkolaskujen käsittely on sekä lähettäjälle että vastaanottajalle nopeampaa, luotettavampaa ja edullisempaa kuin paperilaskujen käsittely.

Jos verkkolaskutus ei ole yrityksellenne tuttu käytäntö, niin lue lisää verkkolaskutuksesta tieke.fi-sivustolta.

Verkkolaskut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

 

Y-tunnus:

2265875-1

Verkkolaskuosoite/ OVT-tunnus:

003722658751

Operaattori:

CGI

Välittäjätunnus:

003703575029

Ohje: Verkkolaskutiedote

Paperilaskut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

PL 17

74101 Iisalmi

Toimittajaportaali

Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskua laskutusjärjestelmästänne, voitte käyttää maksutonta toimittajaportaalia.

Toimittajaportaalin kautta on mahdollista tehdä ja toimittaa laskuja sähköisessä muodossa.

Käyttäjätunnuspyynnön voi lähettää osoitteeseen reskontra@ylasavonsote.fi. Pyynnössä esitetään yritysten osalta yrityksen nimi, y-tunnus, yhteyshenkilö sekä sähköpostiosoite, johon yritys tunnuksen haluaa. Henkilöasiakkaan osalta ilmoitetaan nimi ja sähköpostiosoite. Tämän jälkeen tulette saamaan ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla pääsee kirjautumaan alla olevasta linkistä.

Kirjaudu toimittajaportaaliin tästä
Toimittajaportaalin käyttöohje

Hinnastot ja muut tiedostot

Hinnastot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä asiakasmaksut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kuntahinnasto

Lisätietoa asiakasmaksuista

Laki Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lomakkeet asumispalvelumaksun määrittämistä varten
Asiakaskirje uusille asumispalvelujen asiakkaille
Korko- ja osinkotulokysely 
Menoselvitysliite
Metsätulon selvittäminen asumispalveluissa, laitoshoidossa ja kotihoidossa
Ilmoitus asioidenhoitajasta lomake
Tuloselvitys asumispalvelut 1 henkilö (nettotulot) 
Tuloselvitys asumispalvelut puolisot (nettotulot) 
Tuloselvitysliite

Lomakkeet säännöllisen kotihoidon maksun määrittämistä varten:
Tuloselvitysliite
Metsätulon selvittäminen asumispalveluissa, laitoshoidossa ja kotihoidossa
Kotihoidon tuloselvitys (brutto)
Korko- ja osinkotulokysely
Ilmoitus asioidenhoitajasta lomake 

Tällä sähköisellä lomakkeella voit tehdä tuloselvityksen asiakasmaksun määräytymistä varten ja lähettää tarvittavat liitteet

Tuloselvitys E-lomake

 

Asiakaslaskujen maksaminen

E-lasku

Saat laskun e-laskuna tekemällä omassa verkkopankissasi e-laskusopimuksen.

Suoramaksu

Jos haluat laskun pankin suoramaksuna, tee suoramaksuvaltuutus omassa pankissasi.

Paperilasku

Jos et ole ottanut edellä mainittuja sähköisiä palveluja käyttöön, saat laskun postitse.

OmaPosti

Voit ottaa halutessasi vastaan e-kirjeitä (laskuja ja ajanvarauskirjeitä) myös Postin OmaPosti-palvelussa. Palvelusta tarkemmin osoitteessa:

https://www.posti.fi/fi/henkiloille/omaposti

 

Erääntyneet maksut

Jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, saat maksumuistutuksen postitse. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän maksumuistutukset ja perintäkirjeet viivästyskorkoineen lähettää perintätoimisto Intrum Justitia.

 

Laskujen eräpäivien siirrot, maksuohjelmat ja perintä

reskontra@ylasavonsote.fi

puh. 040 712 1200

puh. 040 712 1029