Murupolku

Oikeutesi tietosuojassa

Oikeutesi tietosuojassa

Jokaisella on oikeus saada tietoa itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista. 

Tarkasta potilastietosi Omakanta-palvelusta

Potilastietosi löytyvät Omakanta-palvelusta, josta voit tarkastaa ne. Suosittelemme ensisijaisesti käyttämään Omakantaa potilastietojen tarkastamiseen. Omakannasta näet myös lokitiedot eli näet kuka ja milloin on tietojasi käsitellyt, katsonut tai muokannut. 

Mitä tietoja minusta on?

Jos haluat tehdä tietojasi koskevan tarkastuksen, lähetä pyyntösi Rekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomakkeella postitse osoitteeseen: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Kirjaamo, PL 4,74100 Iisalmi. 

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomakkeen voit tulostaa tästä. 
Asianosaisen tiedonsaantipyyntö -lomakkeen voit tulostaa tästä

Tietojen tilaaminen ja tarkistaminen

Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista 11§:n 2 ja 3 momentissa säädetyin rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä (Julkisuuslaki (621/1999) 12 §. Oikeus saada tieto itseään koskevasta asiakirjasta).

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 15 artiklan perusteella jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa toteutettuna.

Tiedonsaantipyyntö itseä koskevasta asiakirjasta -lomake (yksittäisen käynnin tiedot)

Tietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Tietosuoja-asetus 16-17 artikla) Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy korjaamasta tietoja, sen tulee antaa asiasta kirjallinen kieltäytymistodistus (Tietosuojalaki 34 §), jossa on mainittava myös kieltäytymisen syy.

Henkilörekisteriin talletetun henkilötiedon korjaamisvaatimus

Käytönvalvonta

Tietosuojavastaava toimii organisaatiossamme henkilötietojen käsittelyä valvovana tahona. Mikäli epäilet, että potilas- tai asiakastietojasi käytetään väärin, ota yhteyttä tietosuojavastaavaan ja tee lokitietojen tarkastuspyyntö kirjallisena Lokitietojen tarkastuspyyntö -lomakkeella, joka palautetaan postitse osoitteeseen: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Kirjaamo, PL 4,74100 Iisalmi. 

Lokitietojen tarkastuspyyntölomake

Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei luovuteta, ellei siihen ole erityistä syytä. Asiakas ei saa luovuttaa lokitietoja edelleen tai käyttää niitä muuhun tarkoitukseen (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007, 18, 2. mom.).

Lue lisää tietojen luovuttamisesta (yleisohje) täältä.


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!