Murupolku

Opinnäytetyöt

Opinnäytetyöt

Opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä opinnäytetyö tai projektityö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle. Alla on esitetty aiheita, joista toivotaan tehtävän tutkimusta tai projektitöitä. Opiskelija voi tehdä opinnäyte- tai projektityön myös muusta itseään kiinnostavasta aiheesta. 

Jos sinua kiinnostaa opinnäyte- tai projektityön tekeminen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä, ota yhteyttä  sen yksikön esimieheen, jossa haluat tehdä työsi. 

Opinnäytetyön ja tutkimuksen tekemiseen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä tarvitset tutkimus- ja opinnäytetyöluvan vastuualuejohtajalta. Lupa haetaan Tutkimus- ja opinnäytelupahakemuslomakkeella siinä vaiheessa, kun tutkimus-/opinnäytetyösuunnitelma on valmis ja ohjaajan hyväksymä. Lomakkeessa tulee olla kuntayhtymästä nimetyn tutkimus- / opinnäytetyön ohjaajan tai yhdyshenkilön puolto.

Hakulomake liitteenään tutkimussuunnitelma ja tarvittaessa tutkimuseettisen toimikunnan lupa lähetetään kirjaamoon osoitteella Ylä-Savon SOTE Ky, Kirjaamo, PL 4 74101 Iisalmi. Hakemus käsitellään 30 vuorokauden kuluessa.

Opinnäytetyöaiheita tai projektityöaiheita

Aihe-ehdotukset teemoittain:

Potilas-asiakasturvallisuus 

Riskiarvioinnit (kokemukset yksiköissä ja niiden hyödyntäminen)
Kaatumisen ehkäisy
- mm. kotihoito ja asumispalvelut  
- vuodeosastojen IKINÄ-malli (mm. kokemukset)
- FRAT-kysely potilaille/asiakkaille sekä tietojen hyödyntäminen
Kotiuttamisen ja jatkohoitoon siirtymisen tarkistuslistan käyttö
HaiPro-potilasturvallisuusohjelman käyttö (asenteet, käyttötavat, hyöty)
Potilasturvallisuuden toteutuminen työyksiköissä 
Infektiorekisteri ja sen käyttö
Lääkehoidon vaaratapahtumat eri yksiköissä

Potilas-asiakasohjaus 

Potilaan kotiutusprosessiin liittyvä palveluohjaus
Potilaan/asiakkaan neuvonta ja ohjausprosessi (laatu)
Hoitajan ohjaustaidot potilaan/asiakkaan ohjauksessa

 Kuntoutus/kuntouttava työ

Kuntouttava työote (tarpeet, haasteet, toteutuminen)
- eri yksiköissä
Psykiatrisen potilaan kuntoutus
Toimintakykyä ylläpitävän/edistävän toimintatavan toteutuminen
- potilaan/hoitajan näkökulma – miten ymmärretään?
- dementoituneen hoidossa/hoivassa

Kokemuksia kehitysvammaisten siirtymisestä tuettuun asumiseen 

- kehitysvammaisten, omaisten ja lähityöntekijöiden kokemuksia 

Hoito-/hoivatyö 

Hoitotyön systemaattinen kirjaaminen 
Kotiutusprosessi
Ravitsemus hyvän hoidon osana
Ikäihmisten viikon järjestäminen (projektityö)
 
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien asukkaiden viriketoiminnan
kehittäminen/ elämän sisällön rikastuttaminen 

Potilaan tukeminen

- esim. kotona selviytymiseen osastolta kotiutumisen jälkeen

Perhetyö 

Neuvolatiimin toiminta 
- kokemuksia asiakkaan, työntekijän, sidosryhmien, organisaation näkökulma
Laajat terveystarkastukset perheen kokemana

Mielenterveys- ja päihdetyö

Sairaalan ja avohoidon välinen yhteistyö
Päihderyhmät
Pakkotoimien vähentäminen
Psykiatrisen potilaan kuntoutus
Depressiohoitajamalli Iisalmessa
Työterveyshuoltojen kanssa tehtävä yhteistyö potilaan hoidossa ja kuntoutuksessa
Pitkäaikaispotilaan hoidon siirtäminen perusterveydenhuoltoon

Vastaanottotyö

Hoidon tarpeen arviointi
- Hoidon tarpeen arviointi ajanvarauksen perustana 

Omahoito 

Omahoitopisteet (mm. kokemukset)
Ylä-Savon SOTE.fi omahoidon tukena/sähköinen asiointi 
Ryhmätoiminnan kehittäminen: ryhmätoiminnan vaikutus
omahoidon toteuttamiseen
Omakannan käyttö, miten sen käyttö koetaan, vaikuttavuus
Hyvinvointiteknologia/ikäteknologia
- esim. projektiopintoina kartoitus, millaista teknologiaa 
käytetään kotona ja mitä voisi käyttää

Hoidon laatu 

Potilaiden kokemukset saamastaan hoidosta
- mm. akuuttivastaanotot ja nuorten mielenterveystyö
Hematologisten potilaiden asiakaspalaute
Asiakasraadin merkitys toiminnan kehittämisessä
- raadin jäsenten näkökulma   
Omavalvonta (Valviran määräys 6/2014) 
- asiakas- ja henkilöstökyselyt hoidon laadusta ja muusta omavalvontaan sisältyvästä

Hoitotyön kirjaaminen

- esim. kirjaamisen laatu

Opiskelijaohjaus 

Ulkomaalaisten opiskelijoiden käytännön harjoittelujakson kehittäminen 
Opiskelijoiden käytännön harjoittelun arviointien kehittäminen
Opiskelijoiden ohjauksen kehittämien 
Opiskelijoiden perehdytys (mm. kokemukset, toteutuminen, sisältö)
Internetin opiskelija - info
CLES-opiskelijapalautteiden hyödyntäminen

Tiedostot: Tutkimuslupa-anomus.pdf


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!