Murupolku

Potilas- ja asiakastiedot

Potilas- ja asiakastiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan vain asiakkaan, potilaan tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella tai luovutukseen oikeuttavan lainsäädännön perusteella. 

Henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ja tietojärjestelmiä käytetään asiakas- ja potilassuhteen hoitamiseen työtehtävien edellyttämässä laajuudessa. Tietojärjestelmien käyttöoikeudet on määritelty käyttäjän työtehtävien mukaan. 

Tietosuojavastaava valvoo asiakas- ja potilasrekistereiden tietojen käyttöä ja neuvoo asiakkaita tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. 

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän potilastiedot löytyvät 26.5.2014 alkaen Omakanta-palvelusta, josta voit katsella omia tietojasi. Kuntayhtymän terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastiedot omasta tietojärjestelmästään valtakunnalliseen potilastiedon arkistoon.  Suosittelemme ensisijaisesti käyttämään Omakantaa potilastietojen tarkastamiseen. Omakannasta näet myös lokitiedot eli näet kuka ja milloin on tietojasi käsitellyt, katsonut tai muokannut. 

Kopiot 26.5.2014 vanhemmista potilasasiakirjoista, jotka eivät näy Omakannassa, voit tilata Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän potilastietoarkistosta. 

Tiedonsaantipyyntö itseä koskevasta asiakirjasta


Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista. Pyyntö itseään koskevasta potilasasiakirjasta tehdään potilastietoarkistoon (linkki potilastietoarkiston sivulle). (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999, §12 2 ja 3 mom., §13)
 

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö

Hakijalla, valittajalla tai muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto jonkin muun kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999, 11§, asianosaisen oikeus tiedonsaantiin).
 

Lokitietojen tarkastuspyyntö

Asiakas- ja potilastietojärjestelmään tallentuu automaattisesti tieto siitä, kuka on käyttänyt tai luovuttanut asiakas- tai potilastietoja. Asiakkaalla tai potilaalla on oikeus saada tietää, kuka on käyttänyt hänen tietojaan ja hän voi pyytää tietosuojavastaavaa tekemään lokitietojen tarkastuksen omiin tietoihinsa. Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei luovuteta, ellei siihen ole erityistä syytä. Asiakas ei saa käyttää tai luovuttaa lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007, 18 § 2 momentti)
 

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Jokaisella on oikeus saada tieto siitä mitä tietoja viranomaisen henkilörekisteriin on tallennettu tai ettei rekistereissä ole häntä koskevia tietoja. (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 679/2016, 15 art.)
 

Vainajan tietojen luovuttaminen

Kuolleen henkilön potilastietoja voidaan luovuttaa vain siinä määrin kuin ne ovat välttämättömiä niitä pyytävän henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten. Tietoja pyytävällä ei ole oikeutta saada nähtäväkseen rajoituksetta vainajan potilaskertomuksia. Pyynnössä on aina mainittava käyttötarkoitus, eli peruste luovutukselle. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992, 13 §:n 3 momentti 5 kohta)

Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi -lomake 

Tietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Asiakkaalla ja potilaalla on oikeus pyytää virheellisten rekisteritietojen korjaamista. (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 679/2016, 16-17 art., Tietosuojalaki § 34)  Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy korjaamasta tietoja, tulee hänen antaa asiasta kirjallinen kieltäytymistodistus, jossa on mainittava kieltäytymisen syy. 

 

Lomakkeita löytyy Oikeutesi tietosuojassa -sivulta


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!