Murupolku

Sotelaisten tarinat Etävastaanottojen avulla parempia palveluja

Etävastaanottojen avulla parempia palveluja

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä on viimeisten kahden vuoden ajan kehitetty videovälitteisiä etävastaanottoja perinteisten vastaanottojen rinnalle sekä terveyden- että sosiaalihuollon palveluissa. Hoitaja-avusteisten etävastaanottojen, ryhmävastaanottojen, verkostotapaamisten ja omaisyhteydenpidon asumispalvelu- ja kehitysvammayksiköissä kehittämisen tarkoituksena on ollut saada organisaatioon vaikuttavia, kustannustehokkaita, palvelujen saatavuutta edistäviä ja aiemmin käytettyjä palveluja korvaavia uusia palvelumuotoja. Etävastaanottoja hyödynnetään nykyään kuntayhtymän toiminnassa laajasti ja esimerkiksi vuonna 2021 videovälitteisiä etävastaanottoja toteutettiin yhteensä jo noin 6500.

Etävastaanottoja kehitettiin kahdessa eri hankkeessa: EAKR-rahoitteisessa Etäpalvelut haltuun -hankkeessa ja ESR-rahoitteisessa Digikehittämistä tekemiseen! -hankkeessa. Etäpalvelut haltuun -hankkeen rahoituksen avulla hankittiin nykyaikaisia välineitä etäpalvelujen toteuttamiseen ja luotiin uusia toimintamalleja yhdessä työntekijöiden kanssa. Digikehittämistä tekemiseen! -hankkeen kautta saatiin osaamista toimintamallien suunnittelemiseen, kehittämiseen ja muutosjohtamiseen.

Ammattilaisille uusia mahdollisuuksia toteuttaa työtä asiakaslähtöisesti

Fysioterapeuttina 33 vuotta työskennellyt Eija Metsälä on rohkeasti kokeillut videovälitteisiä etävastaanottoja lasten ja nuorten sekä aikuisten fysioterapiassa. Jopa vauvaikäisten liikkumisen arvioinneissa niitä on kokeiltu onnistuneesti. Etävastaanottoja on tarjottu sekä ensimmäisiksi kartoituskäynneiksi että kontrollikäynneiksi tukemaan omatoimista kotiharjoittelua. Asiakkaalle etävastaanotot ovat vaivattomia, sillä palvelun saa vaikka omaan olohuoneeseen. Työntekijälle ne tuovat mielenkiintoista vaihtelua työhön. Etäyhteydellä on myös mahdollista nähdä asiakas hänen omassa arkiympäristössään. Tällöin vastaanotoilla voidaan hyödyntää asiakkaan kotiympäristöä ja ohjata kotona olevien välineiden hyödyntämistä omatoimiharjoituksissa.  Usein etävastaanotoilla on mukana myös asiakkaan lähipiiri, joka pystyy tukemaan hänen kuntoutumistaan arjessa.

Etävastaanottojen toteuttamiseksi on tärkeää, että ammattilaiset näkevät etävastaanoton hyödyt omassa työssään ja asiakkaan asioiden hoitaminen koetaan sujuvana. Tietotekniset taidot ja kyky toimintamallien muutokseen luovat pohjaa oman työn kehittämiseen ja erilaisten digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoon. Eija toteaakin, että etävastaanottojen kehittäminen on tarjonnut mahdollisuuden oman työn ja osaamisen päivittämiseen ja että samalla digitaidotkin ovat parantuneet.


​​​​​​​Kuva 1. Fysioterapeutti Eija Metsälä opastaa Anttia kotiharjoitteisiin.


Kehittäjät muutoksen arkkitehteinä

Etäpalvelut haltuun ja Digikehittämistä tekemiseen! -hankkeiden aikana suunniteltiin ja edistettiin etävastaanottoja koko kuntayhtymässä. Heti hankkeen alussa perustettiin pikaisella aikataululla eri vastuualueille kehittämisryhmiä, joihin kuului esihenkilöitä ja yksiköiden ammattilaisia. Näissä kehittämisryhmissä suunniteltiin toimintamalleja, asetettiin etävastaanotoille tavoitteita ja koulutettiin työntekijöitä käyttämään uusia laitteita ja pitämään etävastaanottoja. Kehittäjien työpanos mahdollisti sekä uuden toimintatavan organisoinnin että etävastaanottoihin liittyvien ohjeiden ja tiedotteiden laadinnan työntekijöille ja asiakkaille.

Etävastaanotto, jossa mukana asiakas läheisten ja ammattilaisten kanssa
​​​​​​​Kuva 2. Etäryhmävastaanotto, jossa mukana asiakas läheisten ja ammattilaisten kanssa.

Etävastaanottojen kehittämisessä korostuu lähijohdon sitoutuminen ja tuki toimintamallien suunnitteluun ja kehittämiseen. Kun otetaan etävastaanotot käyttöön, on erityisen tärkeää, että lähijohto tukee henkilöstöä muutoksessa ja luo edellytykset riittävään osaaamiseen. Digikehittämistä tekemiseen! -hankkeessa valmennettiinkin syksyllä 2021  koko organisaation lähijohtoa. Myös ammattilaisten oma innostuminen ja valmius muutokseen on tärkeää, kun toimintaa kehitetään. Hankkeen onnistumista edesauttoi projektihenkilöiden vahva keskinäinen tuki ja ammatillinen vuorovaikutus. Ilman yhteistä näkemystä tavoitteista ja toiminnan muutoksen tarpeesta ei hankkeissa olisi onnistuttu näin hyvin.


Kehittäminen jatkuu

Uusien palvelujen käyttöönotto ja asiakkaiden oppiminen etäpalvelujen hyödyntämiseen vie aikaa, jotta muutos saadaan juurtumaan toimintatavaksi. Viime vuosien aikana luotiin hyvä pohja etävastaanottojen toteuttamiseen ja asenne- ja kulttuurimuutoksen näkökulmasta.

Etävastaanotot ovat osittain juurtuneet osaksi organisaatiomme asiakkaille tarjoamaa palveluvalikkoa ja niistä on tullut uudenlainen tapa toteuttaa asiakaspalvelua. Myös alueen asukkaat tuntevat erilaiset etävastaanottomahdollisuudet yhä paremmin. Kehitystyö kuitenkin jatkuu edelleen ja hyödyttää varmasti myös tulevaa Pohjois-Savon hyvinvointialuetta.

Kirjoittajat:
Mira Ulmanen, kehittämispäällikkö
Juha Jalkanen,  projektipäällikkö
Eija Tyyskä, kehittäjä
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Esimerkkejä erilaisista tavoista toteuttaa etävastaanottoja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä:

  • Yksilövastaanotto (asiakas- ammattilainen)
  • Hoitaja-avusteinen etävastaanotto (asiakas terveydenhuollon yksikössä ja lääkäri etänä)
  • Erikoislääkärin etävastaanotot (ammattilaiset terveydenhuollon yksikössä ja asiakas kotona)
  • Ryhmävastaanotto (asiakas-lähiomainen-eri ammattilaiset)
  • Verkostotapaamiset (asiakas-ammattilaiset-eri palveluntuottajat)
  • Omaisyhteydenpidot asumis-ja kehitysvammayksiköistä.

    Rahoitus:
  • Etäpalvelut haltuun -hanke (EAKR-rahoitus)​​​​​​​
  • Digikehittämistä tekemiseen! -hanke (ESR-rahoitus)

 

 


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!