Murupolku

Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset


Mikä on Terveyskampus?

Terveyskampus on Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän palvelujen muodostama kokonaisuus Iisalmessa. Palvelut sijoittuvat neljään alueella sijaitsevaan rakennukseen; entiseen terveyskeskusrakennukseen, entiseen sairaalarakennukseen, Veljeskodin kiinteistöön ja tulevaan uudisrakennukseen.

(Teksti jatkuu kuvan jälkeen)


Toimipisteiden osoitteet:

 • Rakennus A: Riistakatu 23
 • Rakennus B: Riistakatu 21
 • Rakennus C: Meijerikatu 2

Mitä palveluita Terveyskampus-alueella sijaitsee?

Terveyskampus-alueella sijaitsevat seuraavat palvelut:

 • perhekeskuspalvelut
 • mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • päivystys
 • röntgen
 • laboratorio
 • toimenpideyksikkö
 • osastotoiminta
 • ENSKA (ensikäynti ajanvarauksetta)
 • lääkäri- ja hoitajavastaanotot
 • neuvolat
 • hammashoitola 
 • dialyysi
 • kuntoutuspalvelut

Lisäksi alueelle siirtyvät sosiaalityön palvelut, lääkinnällinen kuntoutus ja kotihoidon tilat vuonna 2022. 

Siirtyvätkö kaikki kuntayhtymän palvelut Terveyskampus-alueelle?

Palvelut pyritään sijoittamaan siten, että ne tavoittavat kuntalaiset siellä, missä tarve on. Tämän vuoksi osa palveluista jää edelleen Terveyskampus-alueen ulkopuolelle. 

Ikäihmisten asiakasneuvonta OHJURI

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä) asuville ikäihmisille sekä heidän omaisilleen, läheisille tai muille ikäihmisen tilanteesta huolestuneille yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa antava OHJURI palvelee asiakasta Torikulmalla (Satamakatu 10-12, 74100 Iisalmi).

Myös Ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintä palvelevat asiakasta nykyisillä paikoillaan. 

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hallinto-, palkkatoimisto- ja talouspalvelut ovat toimintaa tukevia palveluja, ja palvelevat asiakasta pääasiassa puhelimitse (yhteystiedot löydät tämän linkin takaa).

Kiuruvedellä, Sonkajärvellä ja Vieremällä kuntayhtymän palvelut löytyvät tutuilta paikoiltaan myös jatkossa. 

Miksi päädyttiin rakentamaan uusi rakennus eikä vain peruskorjattu Terveyskampuksen alueella jo olemassa olevia rakennuksia?

Olemassa olleet tilat arvioitiin esiselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa ja suunnitelmat tehtiin huomioiden tilojen toimivuus ja nykyaikaiset vaatimukset. Suunnitteluvaiheessa arvioitiin myös turvallisuustekijät, jotta varmistetaan potilasturvallisuus ja toimintavarmuus. 

Tehtyjen suunnitelmien pohjalta todettiin, että nykyaikaisia ja tehokkaita sairaalakäyttöön tarkoitettuja tiloja ei ole taloudellista tai järkevää sijoittaa kaikkiin olemassa oleviin rakennuksiin. Nämä rakennukset ovat kuitenkin hyödynnettävissä kevyemmässä käytössä.

Tämän vuoksi päädyttiin kokonaisratkaisuun, jossa:

 • Iisalmen kaupungin omistama terveyskeskusrakennus hyödynnetään osasto- ja vastaanottotoiminnan tarpeisiin
 • rakennetaan uudisrakennus päivystyksen, kuvantamisen, leikkaustoiminnan ja laboratorion tarpeisiin
 • hyödynnetään entinen sairaalakiinteistö niiltä osin kuin se on järkevää
 • puretaan entisen sairaalarakennuksen huonokuntoisin osa

Kaiken kaikkiaan toimintoja integroidaan siten, että tilankäyttö tehostuu ja uudet toimintamallit palvelevat sote-uudistuksen linjauksia. 

Milloin Terveyskampus-hanke valmistuu?

Terveyskampus-hanketta tehdään vaiheittain, jotta voidaan turvata palvelujen tuottaminen koko hankkeen ajan. 

 • Osastotoimintojen ja vastaanottojen integraatio on toteutettu vuonna 2016.
 • Mielenterveyspalveluille on valmistunut tilat vuonna 2018.
 • Uudisrakennus valmistuu vuonna 2021. Sinne sijoittuvat mmm. päivystys, kuvantaminen, laboratorio ja leikkaustoiminta.
 • Sosiaalityö, kotihoito ja kuntoutus pääsevät uusittuihin tiloihin peruskorjauksen myötä vuonna 2022
 • Lopuksi toteutetaan vielä koko Terveyskampus-aluetta palveleva pysäköintiratkaisu, joka valmistuu vuonna 2023.

Miksi lähdettiin tekemään näin isoa ja monivuotista projektia?

Terveyskampus-hankkeessa huomioidaan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän toiminta-alueen asukkaiden palvelutarve myös tulevaisuudessa, sekä maakunnallinen sote-valmistelu. Integroidut toimintamallit ovat myös maakunnallisten linjausten ja valmistelutyön mukaisia.

Terveyskampuksen suunnittelun taustalla ovat niin tilahallinnolliset kuin toiminnalliset lähtökohdat.

Palvelujen integrointi ja erikoissairaanhoidon turvaaminen, sekä yhden luukun periaate olivat tärkeä tavoite ja suunnittelua ohjaava asia. Hajallaan olevat toiminnot haluttiin keskittää selkeiksi palvelukokonaisuuksiksi. Se on tarkoittanut käytännössä muun muassa vuodeosastotoiminnan kokonaistarkastelua ja suunnittelua sekä psykiatrisen osastotoiminnan siirtoa muiden peruspalvelujen ja päivystyksen yhteyteen.

Toimintojen uudella sijoittumisella saadaan nostettua tilojen käyttöastetta ja pienennetään hallinnoitavien tilojen kokonaismäärää. Tilankäytön tehostuminen ja toimintojen integroituminen tuo siis myös kustannushyötyjä. 

Monivuotisuus johtuu hankkeen laajuudesta sekä siitä, että Terveyskampus-hanke haluttiin toteuttaa ilman toiminnan katkoksia. Palvelujen tuottaminen haluttiin siis turvata koko hankkeen keston ajan.

Miten asiakas huomioidaan uudessa Terveyskampuksessa?

Asiakas on kaiken keskiössä ja Terveyskampuksen palvelut järjestetään asiakasta palveleviksi helposti tavoitettaviksi kokonaisuuksiksi. Kun esimerkiksi kaikki hoitaja- ja lääkärivastaanotot sijaitsevat samassa rakennuksessa, helpottuu henkilökunnan konsultointimahdollisuus ja asiakkaan saama palvelu paranee. 

Kun sosiaali- ja terveyspalvelut jatkossa sijoittuvat Terveyskampus-alueelle, toteutuu myös yhden luukun periaate ja asiakas saa tarvitsemansa palvelut joustavasti samasta paikasta.

Miksi suunnitellaan pysäköintiratkaisua?

Suunnitteilla oleva pysäköintiratkaisu takaa riittävän asiakas- ja henkilökuntapysäköinnin Terveyskampus-alueella. Pysäköintiratkaisun avulla myös vastataan kaupungin asemakaavan asettamiin vaatimuksiin.

Terveyskampus-hankkeen yhteydessä olemassa olevia pysäköintipaikkoja jää uudisrakennuksen alle. Myös rakennusten kerrosalat muuttuvat. Kaupungin asemaavan vaatimaa pysäköintipaikkamäärää ei pystytä toteuttamaan ilman rakenteellista pysäköintiä.

Asemakaava osoittaa rakenteellisen pysäköinnin sijoittumisen Salmenkadun varteen. Rakentamisen suunniteltu aikataulu on vuosina 2023-2024.

Pääsevätkö käyttäjät vaikuttamaan tuleviin tiloihin?

Käyttäjät ovat olleet tiivisti mukana tilojen suunnittelussa alusta alkaen. Henkilökuntaa on kuultu jo tarvekartoitusvaiheessa ja käyttäjäryhmillä on edustus kuntayhtymän projektiryhmässä. Suunnittelijat käyvät käyttäjäpalaverissa läpi suunnitelmia ja kuuntelevat käyttäjien toiveita. Henkilökuntaa on siis osallistettu laajasti hankkeen suunnittelussa. 

Käyttäjien kaikkia toiveita ei kuitenkaan voida toteuttaa joko kustannussyistä tai koska kaikki toiveet eivät kohtaa yleisiä linjauksia.

Miten paikalliset toimijat huomioidaan terveyskampus-hankkeen kilpailutuksissa?

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on julkinen organisaatio ja noudattaa toiminnassaan hankintalakia. Hankintalain mukaan hankintamenettelyn osapuolia ja muita toimittajia on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioiden.

Vaiheen 2 urakkamuodoksi on valittu projektinjohtourakointi, jossa urakoitsija kilpailuttaa kaikki rakentamisen hankinnat. Helmi-huhtikuun aikana projektinjohtourakoitsijan hankinnoista 36% oli tehty Iisalmesta, 22% muualta Ylä-Savosta, 27% muualta Pohjois-Savosta, 12% muualta Suomesta ja 3% ulkomailta. Paikallisuudesta voi siis olla hyötyä mm. toimitusmaksujen alhaisuutena.


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!