Sisältöjulkaisija

Anna palautetta

Navigointivalikko

Uutinen

Suunnitelma Ylä-Savon ikääntyneen väestön tukemiseksi 2022–2025

17.08.2022

Väestön ikärakenne on merkittävässä muutoksessa. Ikääntyvien määrä kasvaa, mikä edellyttää määrätietoista varautumista ja mukautumista nykyistä iäkkäämmän väestön tarpeisiin. Ikääntyvien terveyttä ja hyvinvointia tukevat toiminnot ja palvelut ovat muutoksen myötä keskeisessä roolissa palvelujen järjestämisessä. 

Suunnitelma yläsavolaisen ikääntyneen väestön tukemiseksi sisältää tietoa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilasta, tarjolla olevien palvelujen riittävyydestä ja laadusta, sekä ikääntyneen väestön palveluntarpeeseen vaikuttavista tekijöistä. 

Suunnitelmassa on määriteltynä myös tavoitteet ja niihin tähtäävät toimenpiteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi. Suunnitelmassa painotetaan kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä.

Tavoiteasetannan ja toimenpiteiden määrittämisen lisäksi suunnitelma ottaa kantaa myös eri toimialojen vastuunjakoon toimenpiteiden toteuttamisessa. 

Kunnanvaltuuston hyväksymä, vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma on laadittu yhteistyössä Ylä-Savon kuntien edustajien, vanhusneuvostojen ja kuntayhtymän eri toimialojen kanssa. Suunnitelma on osa kuntien strategista suunnittelua ja se tarkastetaan valtuustokausittain. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on koordinoinut suunnitelman valmistelua. 

Kuntien tulee ottaa suunnitelma huomioon valmistellessaan ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa, talousarviota ja terveydenhuoltolain edellyttämää raportointia.

Koska vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä siirtyy 1.1.2023 Pohjois-Savon hyvinvointialueelle, on suunnitelma kohdennettu sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta ainoastaan vuodelle 2022. Kehittämistoiminta jatkuu siten, että se vastaa tulevan hyvinvointialueen tavoitteita.  

Tutustu suunnitelmaan: 
HYVINVOIVA YLÄSAVOLAINEN Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2022-2025