Sisältöjulkaisija

Anna palautetta

Navigointivalikko

Ilmoitukset ja kuulutukset

Yhtymähallituksen kokouspaikan ja -ajan määrääminen 31.12.2022 saakka

31.01.2022

Yhtymähallitus hyväksyi 25.1.2022 pidetyssä kokouksessaan " Yhtymähallituksen kokouspaikan ja -ajan määrääminen 31.12.2022 saakka" -päätösehdotelman.

Kuntayhtymän hallintosäännössä todetaan seuraavaa: 

2. § Kokousaika- ja paikka

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

3. § Kokouksen koollekutsuminen

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille, kuntayhtymän toimitusjohtajalle, yhtymähallituksen puheenjohtajalle, yhtymähallituksen toimielimeen nimeämälle edustajalle, kuntayhtymän jäsenkuntien hallituksille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla.

Valmistelijan päätösehdotus:

Yhtymähallituksen kokoukset pidetään 25.1.2022 alkaen noin kolmen-neljän viikon välein pääsääntöisesti tiistaisin. Hallituksen suunnittelukokouksia pidetään tarvittaessa. Kokousaikataulu julkaistaan kuntayhtymän internet-sivuilla. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti klo 12.00 Iisalmessa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Kampus Pulssin Lahti -kokoustilassa, Teamsin välityksellä tai sähköisinä kokouksina. Hallitus voi päättää erikseen sopimalla muusta kokouspaikasta ja ajasta esim. kiertäen kuntayhtymän toimialueen kunnissa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta hallintosäännön 3 §:n määräysten mukaan. Hallitus voi kokoontua myös muina aikoina mm. kiireellisten asioiden vuoksi puheenjohtajan kutsusta. Tällöin kokouskutsu voidaan toimittaa myös samana päivänä joko kirjallisesti, sähköisesti tai puhelimitse.

Esittelijä                              Toimitusjohtaja Pekkanen Leila

Päätösehdotus                   Hyväksytään valmistelijan esityksen mukaisesti.

Päätös                                 Päätösehdotus hyväksyttiin.